...

Voor een aantal ingrepen is de dagchirurgie in België aan een inhaalbeweging toe. Het laatste KCE-rapport geeft onder andere galblaasverwijdering en gedeeltelijke verwijdering van een borstklier als voorbeelden. Een andere belangrijke vaststelling van dit rapport: het percentage dagopnamen voor geplande ingrepen varieert aanzienlijk tussen de Belgische ziekenhuizen. Meer over dit soort vaststellingen las u al in AK2487 - in ons verslag over de studiedag van Belgian Association of Ambulatory Surgery.Het Federale Kenniscentrum formuleert aan de hand van de bevindingen in zijn laatste rapport een aantal aanbevelingen.FinancieringBovenal wil het KCE het financieringsmechanisme voor dagopnamen herzien. In eerste instantie wil het voor alle dagopnamen een financiering berekend vertrekkend van 81% van de verantwoorde ligdagprijs voor een C-bed. Er komt een lijst van alle electieve procedures die in aanmerking komen voor dagchirurgie.Het Kenniscentrum laat daarbij twee mogelijkheden open. De eerste mogelijkheid is dat men voor klassieke opnamen voor deze procedures de prijs blijft berekenen aan de hand van de verantwoorde ligduur.Daarnaast berekent men dan een aangepaste prijs voor de dagchirurgie die hoger of lager ligt dan de 81% - naar gelang van de wenselijkheid om de betreffende procedure in dagopname te verrichten.De tweede mogelijkheid is dat men de prijs voor dagchirurgie en klassieke opname gelijkstelt. Men berekent die vaste prijs per procedure dan aan de hand van het percentage ingrepen in beide settings - rekening houdend met de huidige situatie en met de gewenste situatie.Laagvariabele zorgHet KCE gaat ervan uit dat de ziekenhuisfinanciering zal worden herzien, waarbij er een onderscheid gemaakt wordt tussen laagvariabele zorg, medium- en hoogvariabele zorg.Voor electieve procedures in de lijst van laagvariabele zorg die in aanmerking komt voor dagchirurgie, zou dan later een forfait berekend worden. Dat forfait zou hetzelfde zijn voor dagchirurgie en voor de klassieke ziekenhuisopname - gebaseerd op de huidige en de gewenste percentuele verdeling tussen beiden.Over de gewenste financieringsmechanismen voor hoogvariabele zorg zou binnenkort een apart KCE-rapport verschijnen.Up-to-date houdenHet KCE wil verder dat de keuze tussen dagchirurgie en ziekenhuisopname voor de patiënt kostenneutraal is. Dat wil zeggen dat men ook de kosten buiten het ziekenhuis daarbij mee in rekening brengt.Het KCE wil dat er één lijst komt van procedures die in dagopname kunnen gebeuren. Die zou de bestaande Lijst A en lijsten voor groepen 1 tot 7 vervangen. En belangrijk: de lijst moet ieder jaar worden herzien.Andere obstakelsHet KCE signaleert verder een aantal organisatorische en logistieke barrières voor de dagchirurgie. Die bestaan binnen het ziekenhuis: chirurgen plannen bijvoorbeeld in de ochtend eerst de zware ingrepen, wat de dagchirurgie later wat in verdrukking kan brengen. In de ambulante zorg is het probleem dat gepaste voorzieningen vaak nog niet voldoende ontwikkeld zijn. Voor de rest hangen ook medische teams dikwijls vast aan gewoonten. Die kunnen de toepassing van evidence-based werkwijzen in de weg staan.Informatieve behoeftenHet KCE pleit daarom voor een duidelijke opdeling tussen het chirurgisch dagziekenhuis, met een autonome organisatie, en het klassieke ziekenhuis. Verder wil het inzetten op de ontwikkeling van klinische praktijkrichtlijnen en zorgpaden, en de opvolging van de implementatie ervan.Verder is een goede communicatie met de patiënt en de mantelzorg nodig, en uiteraard ook met de huisarts, thuisverpleegkundige, kinesitherapeut en apotheker. Het KCE dringt ook aan op gepaste opleidingen voor een optimale postoperatieve zorg buiten het ziekenhuis.Het KCE beveelt verder een monitoring aan van kwaliteitsindicatoren: ongeplande heropnamen en nieuwe ingrepen, ongeplande klassieke ziekenhuisopnamen, bezoek aan de spoed, patiëntentevredenheid,.... Daarnaast moet er een feedbacksysteem komen met benchmarking voor de ziekenhuizen en zorgverstrekkers. Een permanente audit van de registratie moet misbruiken helpen vermijden.