...

De coronacrisis en de maatregelen die de overheid nam, hebben ook een belangrijke invloed als u een pand verhuurt. Misschien is uw huurder wel tijdelijk werkloos of moest hij zijn zaak sluiten waardoor zijn inkomsten gekelderd zijn. Kan hij bij het einde van de huurovereenkomst wel verhuizen vanwege de maatregelen van social distancing? Kunnen de nodige herstellingen wel worden uitgevoerd en kan er een plaatsbeschrijving worden opgemaakt? De huurder kan de coronacrisis en de vermindering van zijn inkomsten niet aangrijpen om de huur niet meer te moeten betalen. De coronacrisis wordt op dat vlak nu eenmaal niet als een overmachtsituatie beschouwd. De huurder behoudt namelijk het genot van het door hem gehuurde goed. Toch betekent dit niet dat u niet met begrip kunt reageren als de huurder u contacteert omdat zijn inkomsten fors gedaald zijn. U zou dan bijvoorbeeld kunnen afspreken dat de huurder de huur al meteen deels betaalt en voor het saldo een betalingsuitstel krijgt. Als u een dergelijke afspraak maakt zet u die best op papier. Geef daarbij duidelijk aan welk afbetalingsplan u met uw huurder overeenkomt en laat de huurder dit document voor akkoord ondertekenen. Betaalt de huurder de huur uiteindelijk niet en stapt u naar de rechtbank (om de huur te innen of om bijvoorbeeld de ontbinding van de huur te vragen) dan bestaat de kans dat de vrederechter de huurder meer respijt zal geven gezien de bijzondere omstandigheden. De kans is niet onbestaande dat de rechter de huurder alsnog zal toelaten om de achterstal af te korten. Een soortgelijke regel geldt trouwens als u een studentenkamer verhuurt. Ook dan kunt u strikt gezien vragen dat de huurder de huur blijft betalen. Weet wel dat bepaalde universiteiten een deel van de huur van studentenkamers die zij verhuren kwijtschelden en verhuurders aansporen om hetzelfde te doen... Als u of de huurder de huurovereenkomst opzegde en de huurder eerstdaags moet verhuizen, dan kan de coronacrisis dat wel eens in de war sturen. Misschien is de nieuwe woning van uw huurder niet klaar of vindt hij geen nieuw pand om te huren. Of misschien werd de huurder wel in quarantaine geplaatst. De huur wordt door de coronacrisis niet automatisch verlengd. Niettemin kan de huurder u vragen om enkele weken of zelfs maanden langer te kunnen blijven. U kunt daar vrijwillig mee akkoord gaan. De huurder kan de vraag om de huur te verlengen wegens buitengewone omstandigheden nu ook via een gewone e-mail stellen en dit zelfs tijdens de laatste maand van de huur. Gaat u niet akkoord, dan heeft de vrederechter het laatste woord. Die zal de belangen van u en de huurder tegen elkaar afwegen. Ook in coronatijden moeten de dringende herstellingen gebeuren aan het huurpand. Afhankelijk van wie verantwoordelijk is voor het gebrek moet daarvoor worden gezorgd door de huurder of verhuurder (die een beroep kan doen op een aannemer). Niet-dringende herstellingen aan huurwoning of huurappartement moeten worden uitgesteld als ze niet door de huurder zelf uitgevoerd kunnen worden of er geen werklieden beschikbaar zijn. De huurder moet u wel nog altijd op de hoogte brengen als er sprake is van een gebrek aan het huurpand dat door u als verhuurder moet worden hersteld. Staat uw huurpand leeg, dan kunt u geen nieuw verhuurproces opstarten met bezichtigingen. Lopende verhuurprocessen mogen wel nog verdergaan. U kunt ook nog een huurovereenkomst afsluiten. U kunt die 'buiten' ondertekenen waarbij u voldoende afstand houdt, elk zijn pen meebrengt en de overeenkomst wordt vastgehouden met beschermingshandschoenen. Of u kunt de huurovereenkomst met de post uitwisselen. U zou de overeenkomst ook via e-mail kunnen bezorgen aan de huurder, deze het contract laten printen, ondertekenen, inscannen en u via e-mail laten terugbezorgen. Hebt u een nieuwe huurder, dan blijft het van belang om een ingaande plaatsbeschrijving op te maken. Doet u dat niet, dan riskeert u latere huurschade niet te kunnen bewijzen. Om de plaatsbeschrijving op te maken, kunt u in overleg met de huurder een deskundige aanstellen die de plaatsbeschrijving opmaakt. Dat gebeurt dan in beginsel met gezamenlijke kosten.Een alternatief is dat u toch samen met de huurder de plaatsbeschrijving opmaakt waarbij u voldoende afstand houdt, elk een eigen pen gebruikt en het document met handschoenen vastneemt. U kunt ook zelf (alleen) de plaatsbeschrijving opmaken, waarna de huurder die op zijn beurt overloopt en zijn bemerkingen geeft. Het is dan wel aangewezen op de plaatsbeschrijving te vermelden dat die werd opgemaakt in coronatijden. Tot slot nog dit: u vindt een nota van de Vlaamse overheid rond de gevolgen van de coronacrisis op huurovereenkomsten op de website van Wonen Vlaanderen (1).(1) https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/wysiwyg/bijlage_huurrecht_-_gevolgen_corona-crisis_bis_clean.pdf Coördinatie: veerle.caerels@roularta.be