...

De regering verdeelt dit jaar 1.053 miljoen euro voor werkingskosten tussen de ziekenfondsen. De traditionele verdeelsleutel houdt rekening met de zorgzwaarte bij de leden maar minister Maggie De Block vindt het systeem, dat historisch is gegroeid, niet transparant. Ze voelt zich daarbij gesteund door een audit van het Rekenhof.De Open-VLD-minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid wil het systeem meer up-to-date maken en zet dit jaar een eerste stap.Re-integratieOm de zorgzwaarte bij de leden in te schatten zal men bijvoorbeeld meer kijken naar de kosten voor de maximumfactuur. Verder wordt 25 miljoen (ongeveer 2,5% van het totale budget) verdeeld naargelang de inspanningen die het ziekenfonds doet om langdurig zieken opnieuw te integreren in de arbeidsmarkt.Het aantal geslaagde re-integratieprojecten telt in dat systeem mee voor de helft, het aantal aangevatte re-integratieprojecten voor een kwart, en het aantal 'gerichte herevaluaties' door de adviserend arts ook voor een kwart.Voor de minister is re-integratie van langdurig zieken een speerpunt van haar beleid. Het groeiend aantal langdurig zieken weegt op ons sociaal stelsel en om de vele hindernissen bij de terugkeer naar de arbeidsmarkt te overwinnen is ook een volhartige inzet van de ziekenfondsen nodig.Socialistisch ziekenfonds ontevredenHet socialistisch ziekenfonds verliest 12 miljoen met het huidige systeem en reageert ontevreden. Algemeen secretaris Paul Callewaert vindt dat het nieuwe systeem in werkelijkheid onvoldoende rekening houdt met leden die moeilijkere profielen hebben, en dat de nieuwe aanpak niet genoeg met objectieve gegevens werkt.De minister repliceert dat de maximumfactuur wél een goede indicator is, correcter dan het oude systeem, en dat er ook wordt rekening gehouden met de leeftijdssamenstelling van de leden.Het Christelijke ziekenfonds, dat 6,2 miljoen euro wint met het nieuwe systeem, spreekt over een stap in de goede richting.