...

Als een patiënt bijvoorbeeld een hospitalisatie-, overlijdens- of schuldsaldoverzekering wil afsluiten, komt daar vaak een medische vragenlijst bij kijken, met vragen over bepaalde levensgewoonten en ziekten en kwaaltjes die uw patiënt ooit gehad heeft of heeft. Misschien is uw patiënt wel geneigd om de lijst op een voor hem 'voordelige wijze' in te vullen waarbij hij over bepaalde zaken de waarheid geweld aandoet of de aandoening(en) minimaliseert. Wat riskeert hij dan? Aan de hand van een medische vragenlijst wil de verzekeraar te weten komen welk risico hij precies moet verzekeren. Aan de hand van de gegevens uit die lijst wil hij ook bepalen of hij het risico wel zal willen verzekeren en wat de hoogte van de premie zal zijn.Het is dus voor de verzekeraar van fundamenteel belang dat die over correcte informatie beschikt en dat de verzekeringsnemer juist aangeeft wat zijn werkelijke gezondheidstoestand is. Dat alles staat ook zo in de wet. Die zegt namelijk dat uw patiënt als verzekeringsnemer bij het sluiten van de overeenkomst alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig moet meedelen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar. Hij is echter niet verplicht elementen mee te delen die de verzekeraar reeds kende of redelijkerwijs had moeten kennen. De verzekeraar mag niet zomaar van alles vragen aan uw patiënt. Zo mogen bijvoorbeeld genetische gegevens niet worden opgevraagd de verzekeraar. Door genetische screening kan de toekomstige gezondheidstoestand van een verzekeringsnemer preciezer worden voorspeld, wat zou betekenen dat mensen die genetisch meer risico lopen moeilijker aan een verzekering zouden geraken. Bovendien zou het recht op privacy op die manier te veel worden uitgehold.De verzekeraar mag ook niet vragen naar ziekten die zich voordoen in de familie van uw patiënt of informeren naar de gezondheidstoestand van diens ouders, grootouders, broers of zussen. Als daar toch naar gevraagd wordt, is de patiënt niet verplicht om te antwoorden. Het kan ook gebeuren dat uw patiënt bepaalde vragen gewoon niet invult. Als dat zo is en de verzekeraar daar niet moeilijk over doet, dan kan hij er later ook geen gevolgen meer aan knopen. Tenminste als er geen sprake is van bedrieglijke praktijken door de verzekeringsnemer.Als uw patiënt de vragenlijst niet correct invult, dan riskeert hij daar de gevolgen van te moeten dragen. Het gewicht van de sanctie hangt af van de vraag of de 'vergissing' al dan niet opzettelijk gebeurde. Was uw patiënt niet eerlijk en handelde hij te kwader trouw, dan kan de verzekeraar de nietigverklaring van de overeenkomst vragen als dat hem misleidde bij het beoordelen van het risico. Krijgt hij die nietigverklaring, dan bekomt uw patiënt geen enkele uitkering en is hij ook de betaalde premies kwijt. Gebeurde het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens niet opzettelijk, dan gelden er andere regels. Dan stelt de verzekeraar binnen de maand (te rekenen van de dag waarop hij kennis heeft gekregen van het feit dat hij bepaalde elementen heeft verzwegen of onjuist heeft ingevuld) voor om de overeenkomst te wijzigen. Indien de verzekeraar het bewijs levert dat hij met de juiste informatie het risico nooit zou hebben verzekerd, kan hij de overeenkomst opzeggen binnen dezelfde termijn. Als het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens niet verweten kan worden aan uw patiënt en er zich een schadegeval voordoet voordat de wijziging of de opzegging van kracht is, is de verzekeraar tot de overeengekomen prestatie gehouden. Als het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens wél kan verweten worden aan de verzekeringnemer en indien het schadegeval zich voordoet voordat de wijziging of de opzegging van kracht is geworden, is de verzekeraar slechts tot prestatie gehouden op basis van de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de verzekeringnemer zou hebben moeten betalen, indien hij het risico naar behoren had meegedeeld.Indien de verzekeraar echter bij een schadegeval het bewijs levert dat hij het risico, waarvan de ware aard door dat schadegeval aan het licht komt, in geen geval zou hebben verzekerd, wordt zijn prestatie beperkt tot het betalen van een bedrag dat gelijk is aan alle betaalde premies.