...

Herinnert u zich nog de 12 federale proefprojecten die in 2017 werden geselecteerd en in 2018 opstartten. Een complex kader werd uitgewerkt. De bedoeling was dat de acties van de proefprojecten voor betere afstemming en integratie van de zorg, lokaal zouden leiden tot minder uitgaven in de gezondheidszorg. Een deel van die 'efficiëntiewinst' zou terugvloeien naar de projecten - die zouden kunnen investeren in verdere innovatie.Erg ambitieus - 'have your cake and eat it', zouden de Engelsen zeggen.Stilte voor de storm?Wat er gebeurde met de projecten verdween naar de achtergrond. Als er nog communicatie over was, dan alleen lokaal. Een pandemie kwam ook roet in het eten gooien. Maar de projecten bleven lopen en konden zich voor een deel herbronnen. Er kwam nieuwe ondersteuning - in het persbericht dat federaal minister voor Volksgezondheid Frank Vandenbroucke kort na de discussie in het Verzekeringscomite verspreidde, luidt het als volgt."Aanvankelijk was het de bedoeling dat deze initiatieven zichzelf zouden financieren door een daling van de uitgaven en een grotere efficiëntie. Naarmate de evaluaties vorderden, werd het echter duidelijk dat deze projecten financiële middelen nodig hadden om innoverende initiatieven te kunnen lanceren."Maar zonder dat al een grondige evaluatie op papier is gepresenteerd, krijgen de projecten nu een doorstart. Ze worden opgenomen in een grotere golf. De vis wordt verdronken.ConsortiumTot half 2020 werden de proefprojecten wetenschappelijk begeleid door het consortium FAITH.be. Na een openbare aanbesteding van het Riziv is er sinds 15 juni een nieuw consortium in leven geroepen: We Care - met KPMG, WhoCares? (whocares.be), KU Leuven en de ULB. Dat consortium kreeg een opdracht voor 30 maanden.Het consortium moet niet alleen de 12 projecten helpen bij het uitdiepen en verbreden van hun acties, het moet vooral een beter draagvlak op het 'mesoniveau' creëren én de federale administraties ondersteunen bij het verder uitwerken van een verder plan. Want dit alles moet uitmonden in een nieuw Interfederaal Plan voor geïntegreerde zorg! TransversaalIn de grotere golf zitten overigens niet alleen de 12 proefprojecten - meteen worden ook de protocol 3-projecten meegenomen (thuisondersteuning van ouderen). En de netwerken geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen en voor kinderen, waar minister Vandenbroucke ook heel wat (welgekomen) geld inpompt.Het federaal niveau zoekt aansluiting bij wat er gebeurt in de verschillende regio's: voor Vlaanderen vooral de ontwikkeling van Eerstelijnszones maar ook bijvoorbeeld de Zorgzame Buurten. De regio's bepalen het 'mesoniveau'.En het opzet van geïntegreerde zorg sluit tevens mooi aan bij de ontwikkelingen rond de meerjarenbegroting binnen het Riziv, en de 'transversale' projecten die daarbij zijn opgezet.Het Riziv zal de lopende overeenkomsten met de verschillende soorten projecten vernieuwen of aanpassen. De projecten geïntegreerde zorg en de protocol 3-projecten kunnen binnen het instituut verder begeleid worden door een 'transversale overeenkomstencommissie' - naar het voorbeeld van de eerstelijnspsychologische zorg.'Onpersoonlijk'Niet of maar hoe geïntegreerde zorg er komt, is de vraag voor de overheid. Minister Vandenbroucke wijst in de persmededeling op een fragmentering van de zorg in ons huidige gezondheidsbestel."Zorg wordt tegenwoordig als zeer onpersoonlijk ervaren, zowel door de zorgverleners als door de ontvangers van zorg, en zeker door mensen met veel chronische ziekten.""Het feit dat al deze zorgverleners afzonderlijk optreden, zonder echte coördinatie en vaak per prestatie betaald worden, leidt er vaak toe dat problemen onontdekt blijven en dus niet worden opgelost, of dat de zorg te weinig gericht is op wat echt belangrijk is voor de persoon', aldus de Vooruit-minister.Een nieuw interfederaal akkoord moet een richtsnoer worden voor ontwikkeling van geïntegreerde zorg, regelgeving, financieringskeuzes, bestuur, operationalisering, enzovoort.