...

Op zich mag u als (tand-)arts wel degelijk één of meerdere camera's installeren in uw praktijk. U moet daarbij wel rekening houden met een aantal wettelijke voorschriften. Die zijn terug te vinden in de zogenaamde camerawet die vorig jaar nog grondig werd gewijzigd. Bovendien moet u rekening houden met de spelregels uit de GDPR-wetgeving.Plaatst u enkel een dummy- of nepcamera, dan hoeft u deze wettelijke bepalingen niet na te leven. Zo'n nepcamera filmt nu eenmaal niet maar werkt enkel 'afschrikkend'. Ook op de videofoon die u eventueel aan de ingang van uw praktijk installeerde zijn de wettelijke bepalingen uit de camerawet niet van toepassing. Hetzelfde geldt als u enkel een camera plaatst in uw privéwoning en niet in uw praktijkruimte. De verplichtingen van de camerawet (waarover verder meer) zijn niet van toepassing voor de burger die in zijn eigen woning een bewakingscamera installeert voor persoonlijke en huishoudelijke doeleinden.U kunt de camera's op verschillende plaatsen in uw praktijk installeren. Zo kunt u dat doen in de inkom en de toegang tot uw praktijk. Het is dan wel belangrijk om enkel de inkom zelf te filmen en niet de straat. De camera's moeten namelijk zo worden opgesteld dat ze zo weinig mogelijk gericht zijn op de openbare weg. Het is dus uit den boze de camera zo te richten dat ook de parkeerplaatsen op de openbare weg voor uw praktijk gefilmd worden. Andere plaatsen waar het nuttig kan zijn een camera te plaatsen, zijn het onthaal (waar vaak waardevolle voorwerpen staan zoals een computer of printer), de wachtkamer, de toegang tot medische ruimtes, enz.Als u één of meerdere camera's plaatst in uw praktijkruimte dan moet u dat aankondigen door een pictogram uit te hangen. Hierbij worden bezoekers geïnformeerd dat ze gefilmd worden. De aankondiging dat men gefilmd wordt kan soms al volstaan om bepaalde mensen met slechte bedoelingen af te schrikken.Het pictogram moet een aantal verplichte vermeldingen bevatten. Het gaat daarbij o.a. om de contactpersoon en de verantwoordelijke voor de verwerking van de beelden. Meer informatie hierover staat op deze website: https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/camera/pictogram. Het volstaat niet een andere vermelding zoals bijv. 'lach, u wordt gefilmd' uit te hangen. Het pictogram moet ook op een goed zichtbare plaats worden aangebracht.Verder verplicht de camerawet u om de politie te verwittigen van het feit dat u camera's installeerde. U kunt deze melding doen via het centrale e-loket aangif-tecamera.be. Deze melding is gratis en moet gebeuren ten laatste de dag vóór u van de camera gebruik wil gaan maken. Brengt u later wijzigingen aan aan het camerasysteem dan moet u opnieuw een melding doen. Dit is bijv. het geval als u een camera bijplaatst. Door deze melding weet de politie waar er precies camera's geplaatst zijn, wat bijv. van belang kan zijn als er in de buurt van uw praktijk een misdrijf plaatsheeft. Een melding van de camera bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (nu de Gegevensbeschermingsautoriteit) is niet meer nodig.U moet ook een register voor beeldverwerkingsactiviteiten van de bewakingscamera's bijhouden. U moet dit register op verzoek ter beschikking stellen van de Gegevensbeschermingsautoriteit, teneinde haar in staat te stellen haar toezichtopdracht uit te voeren. U kunt een model van zo'n register terugvinden op volgende website: https://www.gege-vensbeschermingsautoriteit.be/model-voor-een-register-van-de-verwer-kingsactiviteiten.Als u de wettelijke spelregels correct naleeft, kunt u de camerabeelden gebruiken als bewijs voor mocht er zich iets in uw praktijk voordoen (bijv. diefstal of vandalisme). U mag de beelden die met de camera worden gemaakt trouwens opnemen. De wet beperkt de termijn waarbinnen u de beelden mag bijhouden in principe tot één maand. U mag de beelden langer bijhouden als ze een bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf, schade, overlast, of tot het identificeren van een dader, een verstoorder van de openbare orde, een getuige of een slachtoffer.Als u de wettelijke spelregels niet naleeft, kunt u worden gesanctioneerd. Meer bepaald riskeert u bij overtreding een geldboete van minstens 150 euro en maximaal 600 euro. Verwerkt u beelden die de intimiteit van de personen die gefilmd worden schenden, dan zijn de mogelijke sancties nog heel wat zwaarder. In dat geval kan u worden gestraft met een geldboete van minstens 1.500 euro en maximaal 6.000 euro.