...

Mee aan tafel zaten de artsen, de psychologen en de ziekenhuizen - naast de patiëntenverenigingen en ziekenfondsen. "De minister wilde weten hoe die verschillende partijen erover dachten. Mijn indruk was dat dat tamelijk gelijk liep", zegt professor Frieda Matthys die er het ASGB/Kartel vertegenwoordigde. De minister wil tot een plan komen dat op 1 januari 2021 in voege kan treden. Maar 67 miljoen kan nog in 2020 besteed worden - een derde van het jaarbedrag. "De minister wil ook graag horen over direct toepasbare maatregelen." Het extra bedrag kwam er door een sp.a-amendement op de begroting voor de laatste vier maanden van 2020 - dat op 25 juni voldoende steun verwierf in de Kamer. Het nieuws werd wat overschaduwd door dat over de consumptiecheque van 300 euro voor het federale zorgpersoneel - een ander amendement van de sp.a op de begroting dat het Parlement dezelfde dag goedkeurde. Een tweede probleem voor de Open VLD-minister is dat ze niet weet hoe lang ze nog minister zal blijven. Treedt er binnenkort een Vivaldi-coalitie aan? "De minister gaat nu met de afzonderlijke partijen praten. Haar bedoeling is om half november een plan klaar te hebben, dat ze eventueel kan doorgeven aan de volgende regering. Omdat het Parlement deze 200 miljoen heeft vrijgemaakt, kan de GGZ er wel op rekenen dat de volgende regering het bedrag niet weer schrapt", aldus Matthys. Het extra budget zal in de eerste plaats moeten dienen om de eerstelijnspsycholoog toegankelijker te maken. Minister De Block onderstreept in een mededeling dat ze dit jaar al een budget van 40 miljoen euro heeft vrijgemaakt voor de ELP. Maar het bedrag kan ook dienen om andere behoeften in de GGZ te dekken. "De mobiele teams psy107 zouden bijvoorbeeld versterkt kunnen worden", beaamt prof. Matthys. "En we moeten nu ook aankloppen bij de Vlaamse regering. Zij moet het federale voorbeeld volgen en middelen vrijmaken om bijvoorbeeld de wachttijden in de centra geestelijke gezondheidszorg en de preventie te versterken. En ze moet de ongelijke verloning van psychiaters wegwerken." Het versnipperd beleid in ons land speelt ook de GGZ parten. Lees ook: Investeren in samenwerking