...

De structuur die EBPnet moest krijgen was die van een Network Administrative Organisation (NAO) - de principes werden vastgelegd in een eerder gepubliceerd KCE-rapport. Het ziet er ook tamelijk ingewikkeld uit. De totstandkoming van richtlijnen verloopt immers in zes fasen: prioritisering, ontwikkeling, validatiie, disseminatie, implentatie en evaluatie. Voor elk van die zes functies werd een coördinatiecel opgericht.De zes coördinatiecellen vormen maar één pijler van het netwerk. Er komt daarnaast een Federale Stuurgroep, én een Adviesraad. De coördinatie van het NAO wordt toevertrouwd aan een instantie die onafhankelijk staat van de andere betrokken organisaties.Men geeft de voorkeur aan de term Evidence-Based Practice boven EBM, omdat EBP zich tot een veel ruimere groep richt dan alleen maar artsen. Voorlopig richt EBPnet zijn activiteiten wel uitsluitend op de eerste lijn.Core partnersVoor elk van de zes fasen in de totstandkoming van een richtlijn is er een 'core partner' - en ook een cel waarin verschillende betrokken partners zijn vertegenwoordigt. De cel legt de specifieke methoden, de procedures en de instrumenten vast die binnen die fase wordt gebruikt.De core partner om de prioritaire thema's vast te leggen, is het Kenniscentrum. De ontwikkeling gebeurt, zoals vroeger, door wetenschappelijke organisaties van de beroepsgroep. Die organisaties verliezen een stuk van hun autonomie. Ze kiezen niet zelf meer op welke richtlijnen ze zich willen toeleggen. Ze volgen keuze van het netwerk. Opdrachten worden aanbesteed.Het is geven en nemen voor die organisaties. De inspanning gebeurt niet meer geïsoleerd maar past binnen een groter geheel.De 'core partner' voor de ontwikkelingsfase wordt WOREL: de Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn. Die werkt ook samen met Minerva.Cebam staat als core partner in voor de valideringsfase, en EBpracticenet voor de disseminatie. Dat sluit aan bij de rol die beide organisaties al langer vervulden.Maar beide organisaties krijgen binnen het netwerk een dubbele functie. EBpracticenet neemt ook het voortouw in de implementatie van richtlijnen. Erg belangrijk, want richtlijnen moeten niet gewoon op papier blijven staan - ze moeten de praktijk bijsturen.Cebam zal naast de validering ook de evaluatie op zich nemen: kijken of de prakijk ook effectief verandert.Stuurgroep en adviesraadKomen we aan de tweede pijler van het netwerk: de Federale Stuurgroep. Daar zijn het Riziv, de FOD Volksgezondheid en de beleidscel van de ministers vertegenwoordigt. Het KCE en het FAGG hebben een adviserende stem. Deze stuurgroep legt de strategie vast en bewaakt de financiële middelen.De Adviesraad, de derde pijler, zorgt voor feedback vanuit het veld. Dat wordt breed opgevat: het omvat de actoren die betrokken zijn bij het netwerk, de zorgverleners en de patiënten (plus familieleden). De ziekenfondsen krijgen hier ook een plaatsje.Voor de onafhankelijke coördinatiefunctie is men op dit moment nog naarstig op zoek naar de geschikte persoon.In Artsenkrant van vrijdag gaan we wat verder in op de totstandkoming van het Evidence-Based Practice-netwerk.