...

Het akkoord tussen het Riziv, de verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen, HZIV) en het Nationaal Intermutualistisch College werd op 18 april afgesloten. De artsensyndicaten vernamen de inhoud op de Nationale Commissie van 23 april - waarna ze het licht voor het eAttest opnieuw op groen zetten.Toen ze er een maand voordien op uitkwamen dat een dergelijke overeenkomst er nog niet was, sloegen de artsensyndicaten alarm en stuurden ze alle een waarschuwing uit naar hun leden. Maar dat is dus verleden tijd.Vier types bestandenDe tekst van het 'samenwerkingsprotocol' staat op 11 mei te lezen in het Staatsblad. Er staat onder meer in dat er vier types van bestanden bestaan: een globaal overzicht voor eFact enerzijds, en voor eAttest anderzijds.Deze twee bestanden noemen een globaal bedrag per maand en per verzekeringsinstelling. De gegevens worden door de verzekeringsinstellingen via het NIC aan het Riziv bezorgd. Het Riziv bezorgt jaarlijks spontaan tegen 15 mei de gegevens over het jaar voordien aan de FOD Financiën via de Kruispuntbank.De fiscus kan ook een 'gedetailleerd bestand' opvragen over eFact, en een over het eAttest in het kader van een onderzoek. Dat bevat bedragen en codenummers per factuur.Het akkoord bepaalt nog eens expliciet dat de ambtenaren van de fiscus een geheimhoudingsplicht hebben, met verwijzing naar artikel 458 van het strafwetboek.Het akkoord bepaalt dat het NIC en de verzekeringsinstellingen de gegevens die zijn uitgewisseld met hun informaticasystemen acht jaar moeten bijhouden.Het akkoord geldt met terugwerkende kracht. Voor eFact vanaf 1 juli 2015 voor alle artsen, verpleegkundigen, klinische laboratoria en ziekenhuizen. Voor het eAttest vanaf 1 januari dit jaar ( alleen voor huisartsen).