...

Het kan niet de bedoeling zijn dat huisarts zonder meer allerlei formulieren, elektronisch of op papier, op eenvoudig verzoek van een of andere dienst gaat invullen. Dat was de houding van Domus Medica en het Kringloket: "Wij vullen als huisartsen niet gratis elektronische documenten in en zullen de patiënt dat ook niet gewoon maken." De organisaties lieten de Directie-generaal Personen met een Handicap daarom vroeger al weten pas bereid te zijn mee te werken met de elektronische aanvraag - vroegere heette het Handicare maar de DG heeft het nu over MyHandicap - als twee voorwaarden voldaan zijn: - de toepassing is geïntegreerd in de sofwarepakketten van de huisartsen; - de patiënt meldt zich verplicht aan bij de huisarts. Voorwaarden niet vervuld? De DG Personen met het Handicap besliste evenwel dat vanaf 1 juli alleen nog de elektronische aanvraagprocedure geldt. De burger vult de aanvraag zelf online in of het OCMW, het ziekenfonds, de gemeente,... doet dat voor hem. De huisarts krijgt het verzoek over de eHealth-box op de gegevens elektronisch verder aan te vullen. Domus Medica en de kringen stelden evenwel vast dat aan beide voorwaarden die ze hadden gesteld niet voldaan was. De elektronische toepassing voor MyHandicap is maar in enkele huisartsenpakketten beschikbaar. De patiënt is niet verplicht bij de patiënt langs te gaan. Domus Medica en het Kringloket schreven eind juni de voorzitters van de huisartsenkringen zelfs aan met het verzoek de bezwaren tegen Handicare/MyHandicap mee te delen aan hun leden. Maar intussen werd er blijkbaar verder onderhandeld en werden enkele punten scherper gesteld.Krachtige aanbeveling De DG engageert zich om de personen die een aanvraag willen indienen erop te wijzen dat ze, als ze dat uit eigen beweging al niet zouden doen, ze toch maar beter hun (huis)arts vóór én na de aanvraag opzoeken. Dat voor de snelle en correcte afhandeling van de procedure. Bovendien zal de DG de OCMW's, ziekenfondsen en gemeenten duidelijk maken dat hun cliënten er belang bij hebben zelf hun huisarts te contacteren. In ieder geval moet de aanvrager de naam van de behandelend arts vermelden, want anders kan de DG ook geen contact met hem opnemen. Wanneer de DG een online aanvraag ontvangst, stuurt hij een bericht naar de arts van de betreffende persoon via de eHealthbox. Reageert de arts niet, dan krijgt hij op dezelfde wijze een herinnering na 15 dagen. Komt er na dertig dagen nog geen reactie, dan stuurt de DG naar de persoon de papieren formulieren, waarmee hij dan naar zijn arts kan gaan om die te laten invullen. (Merkt de DG dat de arts nog geen eHealthBox heeft, dan zal ze de persoon al onmiddellijk de papieren bezorgen).Geïnformatiseerd of op papier? De arts is helemaal niet verplicht de elektronische procedure te gebruiken. De normale gang van zaken is dat de persoon met handicap zich na zijn aanvraag tot zijn huisarts wendt. Die haalt het bericht uit de eHealthbox en vult de aanvraag, als zijn software de mogelijkheid biedt, vanuit het EMD in (eventueel met een verder onderzoek). De patiënt die zelf zijn huisarts niet opzoekt, en die zich er niet van vergewist dat de huisarts de zaak inderdaad elektronisch kan afhandelen, loopt het gevaar alleen maar tijd te verliezen Vandaag zouden volgende pakketten al in staat zijn met MyHandicap te werken: Epicure, Windoc, CareConnect, HealthOne en Medidoc. Pricare zou dit najaar de mogelijkheid ontwikkelen. Voor ieder pakket komen er instructiefilmpjes. Domus Medica wordt hierover geraadpleegd. Toch blijft DM hier wat op zijn honger zitten. De huisartsenorganisatie zal blijven druk uitoefenen opdat ook 'kleinere' pakketten in de toekomst de toepassingen zouden ondersteunen. Volgens DM moet overigens ook de berichtgeving via het EMD-pakket verlopen, waar de huisarts er sneller aan kan dan in zijn eHealthBox. Als alle afspraken worden nageleefd, kan Domus Medica zich wel in deze procedure vinden. MyHandicap vereenvoudigt de administratie. De afgesproken werkwijze zet de huisarts ook centraal.