...

Op basis van een staal van 4,6% van de bevolking -518.110 verzekerden- verspreid over één Brussels, twee Vlaamse en vier Waalse ziekenfondsen berekent het Vlaams & Neutraal Ziekenfond (VNZ) elk jaar de uitgavenverschillen tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Tot 2010 namen de consumptieverschillen tussen de drie regio's systematisch af, tot circa 50 euro per capita. In 2011 tekende zich echter een 'merkwaardige trendbreuk' af en stegen de uitgavenverschillen tot 109,93 euro.De VNZ-statistieken over 2015 bevestigen die trend. "Het verschil tussen de gemiddelde ziektekost voor een Vlaming (2.108,87 euro) en een Waal (2.244,94 euro) neemt significant toe en bedroeg in 2015 136,07 euro per persoon -tegenover 113,46 euro in 2014. Wallonië gaf vorig jaar per hoofd van de bevolking 6,4% meer uit aan gezondheidszorg dan Vlaanderen.Ook aan de inkomenszijde is de kloof duidelijk: Vlaanderen draagt veel meer bij aan de federale Sociale Zekerheid. Binnen de Neutrale Landsbond ging het voor een Vlaming in 2015 over 8.755,79 euro, voor een Waal over 6.573,65 euro en voor een Brusselaar over 7.074,56 euro. Bij een Belgisch gemiddelde van 7.559,71 euro. "Dat alles," aldus het ziekenfonds, "biedt toch wel een andere kijk op de talrijke besparingen. Het legt een zware hypotheek op de 'betaalbaarheid van de zorg' voor de komende generaties," zo luidt het.De cijfers tonen ook aan dat er op een andere manier gebruik wordt gemaakt van de gezondheidszorg in noord en zuid. Het aantal hospitalisatiedagen in Vlaanderen bedraagt 2,86 per hoofd van de bevolking, in Wallonië 3,07 en in Brussel 3,27. Dit terwijl anderzijds de penetratiegraad van het GMD bij de huisarts in Vlaanderen 64,30% bedraagt. Tegenover slechts 38,50% in Wallonië en 32,83% in Brussel. In Wallonië (22,10%) 'genieten' bijna dubbel zoveel personen van een recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming als in Vlaanderen (11,63%). Ook de cijfers voor Brussel (20,14%) noemt het VNZ 'alarmerend.' Tot slot blijkt het verschil in aantal uitkeringsdagen te zijn opgelopen tot 5,7 dagen -Vlaanderen 19,69 dagen per gerechtigde, Wallonië 25,39 en Brussel 17,68. Bovenstaande cijfers en gegevens zijn voor het VNZ "een reden om te pleiten voor meer responsabilisering en voor de communautarisering van de volledige ziekte- en invaliditeitsverzekering."