...

Domus Medica (DM) overweegt om zich als huisartsensyndicaat autonoom kandidaat te stellen voor de volgende syndicale verkiezingen in 2014. Dat wordt dan een louter symbolische kandidatuurstelling want alleen gemengde syndicaten - met huisartsen en specialisten in de rangen - kunnen meedingen naar zitjes in de Riziv-organen.Het nieuwe bestuur van Domus Medica is nu goed een jaar bezig. Tijd om meer te gaan wegen op het gezondheidsbeleid, vindt de DM-top. Met een nieuwe 'syndicale visietekst' wil het bestuur de critici van antwoord dienen die de vereniging verwijten wel aan kringwerking en wetenschappelijke vorming te doen, maar haar syndicale opdracht te verwaarlozen. Het bestuur beraadde zich vorige week over de vraag via welke kanalen de belangen van huisartsen en kringen het best gepromoot kunnen worden. Vast staat dat DM zoveel mogelijk huisartsenaccenten op de agenda wil krijgen door overleg met andere verenigingen. Daarnaast springt de keuze van het bestuur in het oog om Domus Medica in 2014 opnieuw in te schrijven voor de medische verkiezingen, dit keer zonder coalitie of partnervereniging. DM wil geen heruitgave van het fiasco in 2010 toen de vereniging een kartel aanging met het 'vehikel' Domino maar op het veto van het Riziv en minister Onkelinx stuitte. Dat wordt dan wellicht een symbolische kandidatuurstelling? De wet schrijft voor dat alleen gemengde syndicaten kunnen meedingen naar Riziv-zetels.Maaike Van Overloop: Wellicht wordt het inderdaad een symbolische kandidatuurstelling. Maar we willen een signaal geven. Het signaal dat er nood is aan een betere behartiging van huisartsenbelangen en dat de gemengde syndicaten op dat vlak tekortschieten. Maar we houden er ook rekening mee dat het over twee jaar niet meer nodig is dat we ons nog kandidaat stellen. Wat zou er kunnen veranderen op twee jaar tijd?Om te beginnen is er een bevoegdheidsoverdracht naar de deelstaten, we zullen zien wat dit concreet voor ons betekent. Daarnaast stellen we vast dat minister Onkelinx zelf het traditionele overleg ondermijnt. Recent legde ze twee, drie keer de Riziv-besluitvorming gewoon naast zich neer. Ik verwijs naar het hadroncentrum en naar de referentiecentra voor CVS. De manier waarop ze optreedt, is allesbehalve huisartsvriendelijk. Haar interventies roepen zeer pertinent de vraag op of een federale medicomut en een Verzekeringscomité nog wel zin hebben.Welke verwachtingen koestert Domus Medica in de overdracht van bevoegdheden naar de deelstaten? Er is toch van meet af aan gesteld dat het Riziv federaal blijft? Ja dat klopt, maar de organisatie van wachtdiensten, netwerken en dergelijke komt naar de deelstaten. De financiering blijft helaas federaal. Het wordt dus voor ons, huisartsen, zaak om in die nieuwe bevoegdheidsverdeling onze weg te vinden. We hebben niet het gevoel dat de andere syndicaten proactief bezig zijn met de plaats van de huisarts in die veranderende constellatie.Wetenschappelijk Domus Medica probeert via dialoog en overleg huisartsenaccenten op de agenda te krijgen. Heeft dat al resultaten opgeleverd? Ja, het GMD-plus mogen we op ons conto schrijven. Denk ook aan de gezondheidsgids die onder onze impuls en dankzij ons lobbywerk tot stand is gekomen. We wegen ook op het debat aangaande bevolkingsonderzoek. Domus Medica heeft een heel sterke wetenschappelijke inbreng gehad in actuele dossiers zoals prostaat- en borstkankerscreening. De aandacht voor het syndicale mag geen negatieve invloed hebben op de wetenschappelijke pijler van DM, staat er in de syndicale visietekst. Hoe moeten we dat begrijpen? Het wetenschappelijke en de beroepsverdediging moeten elkaar aanvullen, we blijven een eenheidsvereniging en willen ervoor zorgen dat beide polen elkaar versterken. Het is niet de bedoeling dat Domus Medica zich nu uitsluitend als een syndicaat gaat opwerpen, in het verleden hebben we ons ook nooit als een exclusief wetenschappelijke vereniging gepromoot. Opdrachtgevers voor wetenschappelijke richtlijnen en standaarden vragen wel garanties dat hun geld niet voor syndicale activiteiten dient. Die garantie kunnen we ook geven. We houden de financiën duidelijk gescheiden.