...

Belangrijke keuzesAls begin van deze eeuw een kleine 6.000 Vlaamse huisartsen meestal als solisten de dienst uitmaakten, zullen na 2020 nog amper 2.000 tot 3.000 huisartsenpraktijken de huisartsenzorg waarmaken. Vergrijzing, vervrouwelijking en uitdunning van het huisartsenbestand zullen deze realiteit simpelweg afdwingen. De vraag naar begeleiding van chronische ziekten, de opvang van complexe zorgsituaties, het belang van preventie en de vraag naar palliatieve zorg zal toenemen. In een postindustrie gezondheidszorg is de kwaliteit van de aangeboden zorg een steeds belangrijker criterium geworden bij de financiering ervan. Bij beperkte financie middelen moet erover gewaakt worden dat alle burgers hun toegang tot het volledige gamma van basisgezondheidszorg behouden.De huisartsengroep staat daarom voor belangrijke keuzes. Domus Medica kiest bewust voor een netwerk van kleinschalige huisartsenpraktijken, in hun diverse vormen. Werkt u solo, in duo of groep, maakt u deel uit van een netwerk of werkt u in een multidisciplinaire stadspraktijk? Voor alle vormen geldt dat huisartsenpraktijken duidelijk herkenbaar aanwezig in een wijk zijn en daar een basistakenpakket van huisartsenzorg aanbieden. Dit pakket is laagdrempelig en zeer toegankelijk georganiseerd. We willen dit doen in samenspraak met elkaar als in een spinnenweb gespannen van West-Vlaanderen tot Limburg, over Brussel! De beschikbaarheid van huisartsenzorg kan op die manier gegarandeerd blijven, 24 uur op 24 en zeven dagen op zeven mits ondersteuning van elkaar en door een huisartsenwachtdienst.Diverse vormen van samenwerking tussen artsen en andere disciplines houden deze doelstelling ook na 2020 haalbaar. De noodzakelijke schaalvergroting zal de huisarts binnen de huisartsenpraktijk verplichten tot (meer) samenwerken met ondersteunend personeel zoals administratie, praktijkassistentie en verpleegkundige. Samen met andere eerstelijnswerkers zal de huisartsenpraktijk de eerstelijnszorg efficiter organiseren rond de patit en diens mantelzorg. Met de tweede en derde lijn wordt de zorg beter afgestemd, om de aanwezige expertise van hooggespecialiseerde zorg op de juiste manier aan te wenden. Met de patit op de eerste plaats, maar ook met de nulde lijn (mantelzorg, thuiszorgdiensten) en met welzijn worden de haalbaarheid en de concrete keuzes in de zorg besproken.BeleidsplanEen eerstelijnspraktijk is van alle tijden en verdwijnt niet. Welke rol de huisarts precies speelt in een eerstelijnspraktijk, is echter wel tijdsgebonden en plaatsafhankelijk. Vele opportuniteiten dienen zich vandaag aan voor een huisartsenpraktijk, omdat ze een unieke plaats inneemt in de Vlaamse gezondheidszorg. Maar wat 'kan' (verwachting van derden) worden ingevuld, 'zal' (keuze van huisarts) daarom nog niet gerealiseerd worden. Jonge huisartsen en huisartsenpraktijken zullen dan ook investeren om hun koers aan te passen aan hun toekomstscenario. Domus Medica wil hen als beroepsvereniging ondersteunen. Domus Medica zoomt daarbij in op de 'huisartsenpraktijk' en de 'huisartsenkring' (zie: http://www.domusmedica.be/domusmedica/nieuws/nieuws/3509-zorgmodel-2020.html )Concreet zal een en ander blijken uit het beleidsplan van de raad van bestuur dat in juni wordt voorgesteld aan de algemene vergadering. Kijken we gewoon toe hoe de vergrijzende solohuisartsenpraktijken stilaan verdwijnen uit het zorglandschap? Of sturen wij actief bij om de bestaande expertise en inzet te behouden en te bundelen in de richting 2020? D is de uitdaging en de opportuniteit voor de huisartsen vandaag en voor hun beroepsvereniging!