...

Domus Medica krijgt vanuit klassieke syndicale hoek kritiek omdat het, in tegenstelling tot de twee andere syndicaten, het akkoord artsen-ziekenfondsen niet probeert te verbreken. Vaart Domus Medica een apart koers?In de Alliantie Artsenbelang-Domus Medica (AADM) houden we ons aan ons programma: met onze toekomstgerichte visie proberen we de hervorming van de gezondheidszorg te bewerkstelligen. In het akkoord uit december over de honoraria hebben we ingezet op de opwaardering van intellectuele prestaties - dat is een spoor waarop we verder willen gaan. In de komende maanden willen we onze energie steken in de herijking van de nomenclatuur, de hervorming van het kwaliteitsbeleid, het re-design van het overlegmodel - dat zijn voor ons prioriteiten.Ook de ziekenhuishervorming?Het ene gaat niet zonder het andere - in 2017 moeten we stappen zetten om dat complexe geheel te hervormen. Het referentiekader dat Jo De Cock daarvoor heeft uitgetekend, is een belangrijke leidraad. Het is wel een beetje vreemd dat je hervormingen op touw moet zetten zonder een investeringsbudget - maar binnen het huidige budget, en eigenlijk zelfs met krimpende middelen.Domus Medica zet zich hard in voor de paradigmaverschuiving naar chronic care, en de proefprojecten die daarrond zijn opgezet. De proefprojecten zijn heel belangrijk om te zien wat op het terrein werkt. We zullen chronische zorg op een andere manier moeten organiseren dan het vandaag kan.Maar bij de financiering van de proefprojecten duiken er al problemen op? Dat je op problemen stuit, is eigen aan dit soort projecten. De beoogde hervorming is ook gigantisch. Belangrijk is dat het Begeleidingscomité voldoende slagkracht krijgt.Dat zorgt ook voor onrust op het terrein?Dat is heel begrijpelijk. Mensen steken daar veel tijd in en moeten continu oplossingen bedenken. We begeleiden dat en zijn een aanspreekpunt om wat er leeft te vertalen naar de overheid.En daarbij de belangen van deze mensen te verdedigen?Dat is de rol van een beroepsvereniging. Daarom ook dat we zo sterk inzetten op de werking van de kringen, want in de kringen voelt men heel goed aan wat op het terrein leeft.Wat zijn de plannen van Domus Medica als wetenschappelijke vereniging?We hebben ervoor geopteerd om voortaan te werken rond prioritaire jaarthema's. Op wetenschappelijk vlak is het thema voor 2017 onze praktijkrichtlijnen. De overheidssubsidies voor de Commissie richtlijnen zijn on hold gezet - de regering herbekijkt deze financiering. Maar Domus Medica heeft beslist de werking van de Commissie zelf verder te subsidiëren, omdat die belangrijk is voor huisartsen. De Commissie zal binnen een of twee maanden een visietekst afleveren. De ontwikkeling van nieuwe richtlijnen is een aandachtspunt, maar we willen nu vooral kijken naar hoe die richtlijnen in de praktijk worden onthaald. Het heeft geen zin praktijkaanbevelingen op papier te zetten als de artsen er niet effectief naar streven ze ook toe te passen.Op beroepsvlak wordt het jaarthema e-health in de praktijk. We merken dat er nog heel veel vragen rond zijn en willen daar de huisartsen in ondersteunen. In oktober zullen we o.a. een studiedag wijden aan het vlotte gebruik daarvan.De Vlaamse regering is nu bevoegd over de eerste lijn en over de huisartsenkringen. De nieuwe eerstelijnsconferentie is voor zeer binnenkort.Domus Medica heeft zich als huisartsenvereniging het voorbije anderhalf jaar geëngageerd in de voorbereidende werkgroepen. We hebben onze aanbevelingen naar voren gebracht. Het is nu afwachten wat minister Vandeurzen daar mee doet. De politiek zal in een aantal onbesliste kwesties de knoop moeten doorhakken. Maar de uitkomst is ook voor ons nog koffiedik kijken. We staan in ieder geval klaar om aan de uitwerking in het verdere beleid van onze eigen aanbevelingen hard mee te werken.Besparingen zijn al een aantal keren aan bod gekomen. Is Domus Medica vandaag een financieel gezonde organisatie?De cijfers voor 2016 zijn nog niet finaal bekend, maar ze zullen alvast positief zijn. De uitdagingen uit het verleden hebben we, vind ik, op een goede manier verwerkt.Het is vandaag moeilijker om aan overheidssubsidies te raken voor projecten. Projecten die cruciaal zijn voor de huisartsen, zoals de ontwikkeling van richtlijnen, zijn we daarom zelf gaan financieren.Ruim meer dan de helft van de financiering zijn eigen middelen: lidgelden, bijdragen van partnerorganisaties,... Het aandeel neemt, op vraag van de Algemene Vergadering, toe. Zo bewaren we als organisatie beter onze onafhankelijkheid.Om projecten snel te kunnen realiseren, blijven overheidssubsidies natuurlijk belangrijk. Maar je wordt dan voor een stuk afhankelijk van de agenda van de overheid. We willen onze eigen keuzes tevens kunnen veilig stellen.De subsidies van AADM zijn een aparte zaak. Daarmee betalen we onze vertegenwoordiging en financieren we het voorbereidende studiewerk voor de deelname aan de overlegorganen. Op de financiële schotten tussen AADM en Domus Medica houdt de overheid mee naarstig toezicht.