...

In de Riziv-begroting voor 2023 is opgenomen dat de verschillende sectoren samen maatregelen 'doelgerichte zorg' moeten nemen voor 20 miljoen euro in het laatste kwartaal van 2023 - dat is voor 80 miljoen euro over een heel jaar genomen."Wanneer een sector zelf geen voorstellen formuleerde, zou het bedrag lineair afgetrokken worden van de begroting voor die sector", licht Thomas Gevaert (ASGB/Kartel) nog toe. "Bovendien stroomt dan het hele bedrag terug naar de 'marge' (niet-toegewezen bedragen). Wie zelf met een voorstel 'appropriate care' kwam, kan de helft van het uitgespaarde bedrag herinvesteren in de eigen sector."PermanentietoeslagVoor de huisartsen wordt een bedrag afgetrokken van de permanentietoeslag voor avondlijke consultaties (code 101113). "Maar voorlopig is dat eigenlijk ook een lineaire maatregel", stipt Roel Van Giel (AADM) aan."Omdat de maatregel al in september moest worden uitgevoerd, hebben we in juni de sleutelletter moeten verlagen." Daardoor krijgen alle huisartsen een lagere vergoeding voor prestatie 101113.De reden om de permantietoeslag te onderwerpen aan een maatregel doelmatige zorg, is weliswaar dat er heel wat variatie zit op de manier waarop huisartsen de toeslagen aanrekenen."Sommige huisartsen rekenen de toeslag heel erg frequent aan - dat kan niet stroken met de realiteit, is het uitgangspunt", aldus dokter Van Giel."De bedoeling met doelmatige zorg is die outliers eruit te halen. Er komt een maximumpercentage voor het aandeel van de consultaties waarin je de toeslag kunt aanrekenen." Van zodra die maatregel is uitgevoerd, kan de oude waarde van het honorarium worden hersteld.Bezuinigingsmaatregel"Alleen de artsen en de thuisverpleegkundigen hebben voor hun sector maatregelen appropriate care uitgewerkt", weet Thomas Gevaert. Dat wil zeggen dat de andere sectoren met een lineaire besparing geconfronteerd worden, en het hele bedrag verliezen.Daarover was op de Algemene Raad van het Riziv begin september een felle discussie over. Wat er precies is uitgekomen hadden noch dokter Van Giel, noch dokter Gevaert helemaal begrepen. Gevaert denkt dat de andere sectoren misschien nog wat respijt kregen."De maatregel is bij iedereen onpopulair, ik begrijp de weerstand ertegen bij de andere zorgverleners volkomen", merkt Gevaert nog op. "Dit is een besparingsoperatie, geen appropriate care."