...

De FOD Volksgezondheid zette onlangs het licht op groen voor subsidies voor de wetenschappelijke huisartsenverenigingen. Het betreft middelen voor 2011, maar het KB verscheen zopas in het Staatsblad. Domus Medica (DM) krijgt 300.000 euro, de Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG) 200.000 euro. Minstens 50% daarvan moet worden besteed aan de ontwikkeling en verspreiding van ebm-richtlijnen, en aan de uitwerking van regulatieprotocollen (dispatching) voor oproepen buiten de kantooruren.Trage molensHet KB verscheen pas in het Staatsblad, het draagt de datum van 2 december 2011. Al op 1 februari moeten de verenigingen het verslag, de rekeningen en de bewijsstukken voorleggen. De overheid mag treuzelen, maar anderen mogen dat natuurlijk niet. Zeventig procent van de subsidie wordt meteen uitgekeerd, het saldo krijgen de verenigingen na goedkeuring van het activiteitenverslag.In september kloegen woordvoerders van DM in deze krant nog dat ze het geld voor projecten met de overheid moeten voorschieten, omdat die pas laat met de middelen over de brug komt (zie AK 2183).Voor de periode van deze subsidie - van "1 april 2011 tot 31 maart 2011" (sic) - moet speciale aandacht gaan naar de samenwerking met CEBAM (ontwikkeling van een consensusprocedure), het vertalen en valideren van de beschikbare richtlijnen in beide landstalen, en een advies over de minst dure strategie om ook de Duitstalige huisartsen en bevolking te laten beschikken over medische informatie.De wetenschappelijke organisaties moeten verder de huisartsenpratijken ondersteunen, op het vlak van samenwerking in de zorg en op wetenschappelijk gebied. De samenwerking betreft met name de coördinatie van de zorg tussen actoren in de eerste lijn, en tussen de eerste en de tweede lijn. Dat behelst ook het rationele gebruik van het GMD en het EMD.Syndicaten ondersteunen?Het KB stelt verder dat DM en SSMG "proactieve wetenschappelijke ondersteuning [moeten] bieden aan de vertegenwoordigers van de huisartsen in de overlegstructuren bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu". Moet DM dan de werking van de verschillende syndicaten mee ondersteunen?