...

Aan het woord is federaal minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Hij reageert op het scepticisme waarmee Vlaamse artsen en politici het akkoord met de Franse gemeenschap over de contingentering onthaalden (AK 2712). Vandenbroucke weerlegt de kritiek. Om te beginnen verwijst hij naar de ministerraad van de Franse gemeenschap die vorige week donderdag plaatshad. Een 'princiepsnota' om een ingangsexamen in te voeren 'rekening houdende met de vastgelegde aantallen' werd goedgekeurd. Een vergelijkend examen dus. Minister Vandenbroucke: "Het gaat dus niet langer om vage beloften. Dit zijn concrete politieke engagementen op korte termijn. Dit is historisch." Voor einde mei zou het ontwerpdecreet er moeten zijn. De numerus fixus wordt voor het academiejaar 2023-2024 ingevoerd. Het federale niveau had als 'stok achter de deur' artikel 69 uit de Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid. Dat artikel geeft de mogelijkheid federale contingenteringsattesten uit te reiken. Frank Vandenbroucke kondigde aan het te zullen terugtrekken. Ook dat voedde het Vlaamse wantrouwen. "Om tot een akkoord te kunnen komen, heb ik de federale contingenteringsattesten zelf op tafel gelegd", legt de minister uit. "De Franstaligen beschouwden het als een bedreiging en het is overigens wel een suboptimale oplossing. Nu kunnen we gelijk oversteken, het laat hen toe zelf een numerus fixus in te stellen. Artikel 69 is dan niet meer nodig. Houdt men zich niet aan zijn woord en wordt het ontwerpdecreet voor het ingangsexamen niet voor einde mei goedgekeurd dan dienen we in het federale parlement het wetsontwerp met artikel 69 opnieuw in. Daarover hebben we het formele akkoord van PS, MR en Ecolo."