...

Wie GMD en GMD-plus volgens de regeling derdebetaler (rdb) verrekent, was sinds vorig jaar verplicht om ook de bijbehorende raadpleging op dezelfde manier te factureren. Maar vanaf 1 februari wordt die verplichte koppeling opgeheven, behalve als de patiënt toepassing van het rdb-systeem vraagt om sociale redenen.De verplichte rdb-koppeling, die in april 2011 bij KB was vastgelegd, wordt dus op 1 februari 2012 ongedaan gemaakt, tenzij de patiënt om sociale redenen de regeling inroept. Dat betekent dat als een gewone, niet-voorkeursgerechtigde patiënt erom vraagt, het GMD of het GMD-plus nog wel in derdebetaler worden gefactureerd, maar niet meer de bijbehorende raadpleging of huisbezoek (zie ook onze vorige editie). Meer nog, de derdebetaler aanrekenen op de raadpleging wordt dan opnieuw verboden, zoals vroeger.Nieuw KBDe medicomut bereikte daarover een akkoord, het is enkel nog wachten op een nieuw KB dat het vorige wijzigt. In afwachting daarvan hebben de ziekenfondsen zich in de medicomut geëngageerd om zich vanaf januari tolerant op te stellen. Aan de sociale derdebetaler daarentegen verandert er niets. Zodra een patiënt sociale redenen inroept om de derdebetaler te vragen - en die redenen zijn gegrond - blijft voor de geconventioneerde huisarts de verplichting bestaan om de regeling toe te passen voor alle prestaties die met de raadpleging verband houden. De rdb is dan niet alleen van toepassing op het GMD, het GMD-plus en de ermee verbonden raadpleging of huisbezoek, maar ook op de technische prestaties die de huisarts eventueel uitvoert tijdens het consult. Dokter Ri De Ridder, directeur-generaal van het Riziv, legt uit hoe huisartsen tewerk moeten gaan. "Het vertrekpunt is altijd: vraagt de patiënt om de derdebetaler ja of neen? Zodra een patiënt die vraag stelt, moet de arts nakijken of de patiënt voor de sociale derdebetaler in aanmerking komt of niet. In het eerste geval geldt de regeling derdebetalende nog altijd voor de raadpleging."In het tweede geval ligt het anders: "Behoort de patiënt tot een andere categorie van de bevolking en kan hij geen aanspraak maken op de sociale derdebetalende, dan geldt de verplichting enkel voor het GMD en het GMD-plus. We vallen dan terug op de oude reglementering die de derdebetaler verbiedt voor de consultatie." Niet eenvoudigDe Ridder geeft ruiterlijk toe dat het niet eenvoudig is. "Van een aanvankelijk verbod ga je naar een verplichting en dan terug naar een verbod. Behalve voor de sociale derdebetaler, maar daar geldt het oude principe: als de patiënt om de derdebetaler vraagt, geldt het systeem voor het geheel van de activiteiten."