...

In de krant van vrijdag bespraken we het 'Groenboek' (conceptuele nota) van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over de 'praktische' beroepsopleiding van artsen-specialisten. Een aantal voorstellen ' in de marge' uit dat Groenboek blijken ondertussen als in wet te zijn omgezet.FlexibiliteitDe deeltijdse stages voor aso's is daar één van. Voortaan moeten aso's geen medische redenen kunnen aanvoeren om een deeltijdse stage te mogen doen. De erkenningscommissie van het specialisme moet de deeltijdse stage toestaan, en de aso moet het akkoord hebben van zijn coördinerend stagemeester en van de stagemeester van de dienst waar hij de praktijkopleiding krijgt.De duur van de beroepsopleiding wordt bij een deeltijdse stage wel in verhouding verlengd.Met voorafgaande toestemming van zijn stagemeesters mag de aso ook de opleiding onderbreken. Dat stond al in de wet maar de minister moest daar de richtlijnen voor uitwerken. Dat laatste vervalt nu, op die richtlijnen moet men niet wachten.Een erkende stagedienst kan de aso uitlenen aan een andere dienst die geen officiële erkenning heeft, om daar 'specifieke vaardigheden' aan te leren. Dat was sinds vorig jaar mogelijk voor zes maanden, maar wordt nu mogelijk voor een periode tot twaalf maanden. Ook die versoepeling werd in het Groenboek in het vooruitzicht gesteld. Men heeft er geen hogere wiskunde voor nodig om te begrijpen dat dit de druk om genoeg erkende stagediensten te vinden voor het jaar van de 'dubbele cohorte' wat kan verlichten.Daarnaast bepaalt dit MB dat de aso minstens één jaar stage moet doen in een universitair ziekenhuis of als universitair erkende dienst, en minstens één jaar in een algemeen ziekenhuis. Dat moet dus niet langer minstens een derde van de stage zijn. Titels van niveau drie blijven van deze bepaling uitgezonderd. HuisartsenIn dezelfde editie van het Staatsblad verschijnt daarnaast een MB over de beroepsopleiding van huisartsen. Ook voor haio's zijn deeltijdse stages voortaan mogelijk in zoverre de erkenningscommissie deze toestaat. De bepaling dat de minister eerst de voorwaarden moet vastleggen, wordt geschrapt.Het MB over de huisartsenopleiding bepaalt verder dat zes maanden ziekenhuisstage uit de basisopleiding ook mogen meetellen voor de beroepsopleiding. Deze mogelijkheid is beperkt voor de periode van 2018 tot 2024.In AK2514 kondigden we deze regeling al aan. Ze moet druk van de ketel halen voor ziekenhuizen in Franstalig België. Daar heeft men problemen om voldoende stageplaatsen voor huisartsen te vinden. In Vlaanderen zou men van deze regeling geen gebruik maken, liet het ICHO in het Artsenkrant-artikel weten. Het MB bepaalt dat dit laten meetellen voor de beroepsopleiding alleen mogelijk is "voor zover die stage de aspecten van het klinisch werk relevant voor de huisartsgeneeskunde omvat en verricht werd in een erkend ziekenhuis dat over de nodige uitrusting en diensten geschikt voor huisartsgeneeskunde beschikt".Het huisartsen-MB bepaalt ten slotte dat haio's, net als aso's, een 'wetenschappelijke stage' mogen laten meetellen voor de beroepsopleiding. Voor haio's mag die wetenschappelijke stage maximum twaalf maanden duren. Ze kan ze voor de helft meetellen voor de beroepsopleiding.