...

Naar aanleiding van zijn vijftigjarig bestaan organiseerde het Riziv samen met de Dokters van de Wereld vandaag een aantal rondetafelgesprekken over de toegankelijkheid van onze gezondheidszorg. Tegelijkertijd wordt ook een Groenboek voorgesteld met tal van publicaties over het thema van toegankelijkheid.Financiële drempels? De cijferexpert van de Dienst Geneeskundige Verzorging, Pascal Meeus, herbekijkt in deze publicatie twee belangrijke onderzoeken naar de toegankelijkheid van de zorg in ons land. U herinnert zich wellicht nog de conclusie uit de gezondheidsenquête van 2008 dat een op de zeven personen een medisch consult hadden uitgesteld om financiële redenen. In de jongere leeftijdsgroepen gebeurde dit vaker dan bij 55-plussers. In Brussel ging het zelfs om een kwart van de bevolking. Pascal Meeus wijst op een aantal maatregelen die de financiële drempels moeten wegwerken: de verhoogde tegemoetkoming voor de lagere inkomens, de maximumfactuur, ... Die maatregelen lijken toch wel te werken. Het percentage verzekerden dat geen enkel contact heeft met de gezondheidszorg bedraagt 12% in de algemene bevolking, en slechts 4% bij hen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming.Andere factoren Een recent KCE-rapport uit 2012 over de performantie van onze gezondheidszorg komt tot de bevinding dat sociaaleconomische ongelijkheden doorwegen in de (gezonde) levensverwachting en de mate waarin mensen zich gezond voelen. Zo bedraagt het verschil in gezonde levensverwachting meer dan 18 jaar tussen de hoogste en de laagste sociaaleconomische groep. In de hoogste sociaaleconomische groep vinden 28% meer personen dat ze in goede gezondheid verkeren. Het KCE-rapport constateerde verder dat lagere sociaaleconomische groepen minder gebruik maakten van preventieve onderzoeken, vaker rookten, vaker kampten met overgewicht en er een minder gezonde levensstijl (voeding, lichaamsbeweging) op nahielden. De verschillen waren telkens beduidend tot groot. De beschermingsmechanismen in onze ziekteverzekering volstaan dus niet om ongelijkheid in de gezondheidszorg weg te werken, besluit Meeus daaruit. Er zijn nog andere factoren in het spel. En hij eindigt met de bedenking dat men meer oog moet hebben met de groepen helemaal onderaan de maatschappelijke ladder.Groenboek Het Groenboek doet in ieder geval zijn duit in het zakje. Het bekijkt de groepen in de maatschappij die tussen het mazen van het net glippen, verschillende drempels die toch de toegang tot de zorg bemoeilijken, en het neemt de maatregelen onder de loep die de zorg proberen toegankelijker te maken.Het Groenboek vindt u op de website van het Riziv, onder 'Viering 50 jaar Riziv'.