...

Het percentage is berekend op personen met een actief dossier in het CGG. Op tijd wil zeggen dat het behandelplan ten laatste is opgesteld wanneer de patiënt voor de vijfde keer in het centrum op consult komt (vijfde face-to-facegesprek). Het VIKZ (Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg) pakte pas uit met de publicatie van nieuwe kwaliteitsindicatoren voor de geestelijke gezondheidszorg. 17 van de 20 CGG in Vlaanderen namen deel aan de meting van de indicator. De resultaten kan iedereen consulteren op de website zorgkwaliteit.be. Andere indicatoren voor het behandel- plan zijn of het plan intercollegiaal is besproken (mediaan: voor 92,3% van de dossiers is dat het geval) en of dat minstens halfjaarlijks gebeurt (eigenlijk: of het de laatste zes maanden is gebeurd; mediaan 35,4%). Verder of wijzigingen in het plan worden ge- noteerd (mediaan 91,6%) en of er minstens om de zes maanden wijzigingen in het dossier zijn aangebracht (mediaan 35,6%). De sector van de geestelijke gezondheidszorg werkt al jaren aan kwaliteits- indicatoren. Maar het is geen gemak- kelijke sector, want je hebt een vrij grote diversiteit van instellingen: psychia- trische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen binnen een algemeen ziekenhuis (PAAZ), initiatieven voor beschut wonen, psychiatrische verzorgings- tehuizen, mobiele equipes, revalidatiecentra voor drughulpverlening,... Tegelijk met de CGG maakten de initiatieven voor beschut wonen (IBW) en de psychiatrische verzorgings- tehuizen (PVT) de kwaliteitsindicatoren voor het behandelplan bekend. De deelname was hier geringer: slechts 16 van de 45 IBW en 9 van de 23 PVT namen deel aan de eerste metingen. Het 'behandelplan' heet er eigenlijk ook anders. In de IBW spreekt men van 'begeleidingsplannen' en in de PVT van 'zorgplannen'. In de IBW zou er de eerste drie maanden een begeleidingsplan moeten zijn, en in de PVT een zorgplan binnen één maand na opname: de concrete indicatoren worden aan het type instellingen aangepast. Het is de tweede keer dat VIKZ kwaliteitsindicatoren voor de sector geestelijke gezondheidszorg publiceert. De eerste keer was in september 2020. Toen betroffen de kwaliteitsindicatoren de patiëntervaringen en -veiligheid. Voor de patiëntveiligheid werd bijvoorbeeld nagegaan of de geneesmiddelenvoorschriften volledig waren, of de handhygiëne werd nageleefd en of de instelling over een uitgeschreven suïcidepreventiebeleid beschikt. Aan de metingen namen dan onder meer de psychiatrische ziekenhuizen en de PAAZ ruim deel. Op de website zorgkwaliteit.be kunnen geïnteresseerde personen de resultaten voor de indicatoren opvragen. Ze moeten daarvoor een set van indicatoren - bijvoorbeeld patiëntervaringen - kiezen en twee of drie instellingen selecteren die ze voor die indicatoren willen vergelijken. Naarmate meer indicatoren gemeten worden zullen burgers van de website gebruik kunnen maken om geïnformeerde keuzes te maken.Wanneer dezelfde metingen in de tijd herhaald worden, zal men zich ook een beeld kunnen vormen van het traject dat een instelling aflegt - voor de instellingen bieden de indicatoren de mogelijkheid punten van verbetering op te sporen. Belangrijk is natuurlijk dat instellingen de resultaten kunnen duiden - op de website hebben sommige instellingen daar al gebruik van gemaakt door toelichting bij het behaalde resultaat te geven.