...

De minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken legt in de brief uit dat biosimilars een aanzienlijke besparing in de zorgsector kunnen opleveren. "Het gebruik ervan zorgt voor concurrentie op de markt van de dure biologicals, wat de uitgaven substantieel kan drukken."Gezien de vaststelling dat de ziekenhuizen nog maar weinig een beroep doen op biosimilars, sloot Maggie De Block op 7 januari 2017 met de artsenverenigingen, de ziekenhuisapothekers en de vertegenwoordigers van de farmaindustrie een conventie af over de promotie van biosimilars in België.Beperkt tot enkele ziekenhuizenIn 2015 vertegenwoordigden de vier molecules waarvoor in de ziekenhuizen een biosimilar beschikbaar is, een bedrag van 143 miljoen euro. Uit de nieuwste Riziv-gegevens blijkt dat de biosimilars voor EPO en filgrastim bijna niet gebruikt worden. Voor infliximab daarentegen heeft de conventie wel voor een eerste impuls gezorgd. Eind juni vertaalde zich dat in een gebruik van bijna 10%. Dat percentage werd eind september bevestigd."Het gebruik van biosimilars blijft evenwel voornamelijk beperkt tot enkele ziekenhuizen", betreurt De Block. "Ik wil hen overigens van harte bedanken voor de bijdrage die zij hebben geleverd."Ze wijst er verder op dat het Geneesmiddelenagentschap van oordeel is dat er geen pertinent verschil wordt verwacht bij de overschakeling van een referentieproduct naar een biosimilar (of vice versa). Ze benadrukt wel dat het de arts vrij staat om, samen, met zijn patiënt, uit te maken of een biosimilar als dan niet geschikt is voor de behandeling. De minister vraagt de ziekenhuizen om de wetgeving op openbare aanbestedingen ten volle toe te passen: bij een aanbesteding moeten biosimilars en originele producten in hetzelfde lot ondergebracht worden. "De financiële middelen die overschieten na een aanbesteding blijven ter beschikking van het ziekenhuizen en kunnen worden gebruikt om de ondersteuning van de betrokken patiënten te optimaliseren", stip De Block nog aan.Driemaandelijkse monitoringHet Riziv wordt verondersteld alle ziekenhuizen en hun medisch-farmaceutische comités individueel op te volgen inzake het gebruik van biosimilars. Die gegevens worden om de drie maanden geëvalueerd. "Als we geen significante toename vaststellen, zowel van het aantal openbare aanbestedingen als van het gebruik van biosimilars, dan kan ik uiteraard niet anders dan strengere maatregelen treffen om de wet en de conventie te doen respecteren", waarschuwt de minister."De conventie die we in januari ondertekenden, is een eerste positieve impuls", reageert Joris Van Assche, topman van FeBelGen, de Belgische vereniging van producenten van generieken en biosimilars. "Het komt er nu op aan om hierop verder te bouwen. Door in te spelen op de concurrentie tussen merkproducten en biosimilars kunnen de ziekenhuizen aanzienlijk besparen op de aankoop van geneesmiddelen. Geld dat kan worden aangewend voor een betere begeleiding van hun patiënten. De Belgische gezondheidszorg mag die kans niet laten schieten. Zeker als je weet dat er de komende jaren meerdere belangrijke biosimilars aankomen."