...

Er broeit protest tegen de inzameling van medische data over patiënten uit de zorgtrajecten. Zowel Domus Medica als het SVH zetten kanttekeningen bij de werkwijze.Sinds begin deze week is een website beschikbaar om medische gegevens over patiënten in de zorgtrajecten manueel in te voeren. 'Automatische verwerking' is tevens mogelijk, maar de EMD-pakketten zijn daar niet klaar voor. Naar verluidt zou het Riziv dat niet prioritair gevonden hebben omdat veel artsen, vooral Franstaligen, toch geen EMD gebruiken.Automatische verwerking kans gevenMaar noch Domus Medica, noch het SVH nemen daar genoegen mee. DM onderstreept dat de automatische invoer voldoende kansen moet krijgen. Ook het SVH stuurt aan op verandering en uitstel.DM signaleert nog een ander probleem. Nadat de artsen de gegevens van hun patiënten hebben opgeladen, krijgen de ziekenfondsen de lijsten van patiënten over wie gegevens zijn doorgespeeld. Het doorspelen van een minimum aan gegevens is een onderdeel van het zorgtrajectcontract. Wie daar geen gevolg aan geeft, kan eventueel het forfait van 80 euro kwijtspelen.De ziekenfondsen hebben een controlefunctie. Maar DM wijst erop dat het veld zich onvoldoende kon voorbereiden op de start van de zorgtrajecten. Kan het dat de arts die correct meewerkt aan een onderzoek naar de kwaliteit van nieuwe systemen, nu geld dreigt te verliezen als hij een patiënt over het hoofd ziet?Trusted third party?De gegevens worden anoniem verwerkt, maar niet anoniem opgeladen. Er zijn vragen bij de rol van Smals vzw die als zogenaamde 'trusted third party' instaat voor de anonimisering. Smals vzw is immers een overheidsbedrijf , zeer nauw verbonden met eHealth zelf.Ten slotte bereiken ons signalen dat het manueel invoeren van de gegevens allesbehalve vlekkeloos verloopt. De website zou bijvoorbeeld geen komma in een decimaal getal aanvaarden, alleen de Angelsaksische/internationale notatie. De helpdesk zou geen hulp kunnen bieden.