...

Het staatsblad van 18 oktober publiceerde de wet van 31 juli 2023 tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strafbaar stellen van conversiepraktijken. Daartoe worden in het Strafwetboek enkele nieuwe bepalingen ingevoerd. Artikel 442quinquies van het strafwetboek definieert conversiepraktijk als 'elke praktijk die bestaat uit een fysieke interventie of het uitoefenen van psychische druk, waarvan door de dader wordt aangenomen of voorgehouden dat die erop gericht is de seksuele oriëntatie, de genderidentiteit of de genderexpressie van een persoon te onderdrukken of te wijzigen, ongeacht of dit kenmerk daadwerkelijk aanwezig is of slechts vermeend is door de dader'. Het nieuwe artikel 442sexies bestraft het uitvoeren van dergelijke conversie met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboetes van 100 euro tot 300 euro of met een van die straffen alleen.Artikel 422quinquies bevat ook twee belangrijke uitzonderingen op het verbod van conversiepraktijken. Ze houden beide verband met gezondheidszorg. Vooreerst wordt niet als conversiepraktijk beschouwd de hulp- en dienstverlening aangeboden in het kader van de geestelijke en fysieke gezondheidszorg in verband met de verkenning en de ontplooiing van de seksuele oriëntatie, de genderidentiteit of de genderexpressie van een persoon. Evenmin worden als conversiepraktijk beschouwd de behandelingen of ingrepen in het kader van een sociale of medische transitie die worden aangeboden door beroepsbeoefenaars in het kader van de gezondheidszorg, overeenkomstig de voorwaarden en binnen het kader van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt.