...

Aan het woord is Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro. Naar aanleiding van hun studiedag over zorgnetwerken gisteren, stuurde de organisatie een duidelijke boodschap de wereld in. De koepel van zorgvoorzieningen is blij dat de netwerken eindelijk concreet worden. Het wetsontwerp doorstond een eerste lezing door de ministerraad en bevindt zich momenteel bij de Raad van State. Bedoeling is om na een tweede lezing nog voor het zomerreces de wet rond te krijgen.Om de uitrol ervan succesvol te doen verlopen, dringen zich evenwel nog een aantal aanpassingen en verfijningen op, vindt Zorgnet-Icuro. Vooral de rol van de artsen ligt de organisatie zwaar op de maag. "Ze hebben bijna een vetorecht", zegt Margot Cloet. "Het consensusmodel geldt voor alle beslissingen met impact op de arts. Tot zover zijn we het eens. Komt men echter niet tot een consensus, dan geldt een wachttijd van drie maanden. Is men het dan nog niet eens, dan doet de beheerder van het netwerk een voorstel. Dat voorstel wordt voorgelegd aan de medische netwerkraad. Voor niet minder dan 26 materies geldt echter verzwaard advies. Dat is bijvoorbeeld het geval voor verbouwingen, aanwerving van artsen, aanstelling van diensthoofden,... In de praktijk leidt dit zo goed als tot een blokkering."Om dat te voorkomen, vraagt de organisatie dat het verzwaard advies slechts op zeven materies zou worden toegepast - de zes thema's die nu al voorzien zijn in de ziekenhuiswet plus de aanstelling van de netwerkhoofdarts.Vraag is of aanpassingen nog mogelijk zijn. Cloet denkt van wel. "De geesten zijn gerijpt. Goede regelgeving is essentieel. Wij willen artsen betrekken bij het ziekenhuisbeheer maar op deze manier is het moeilijk haalbaar om netwerken efficiënter, betaalbaar en kwaliteitsvoller te maken." Zorgnet-Icuro overlegde wel al tweemaal tevergeefs met de Bvas. "Ze willen niets wijzigen. We gaan voor een derde gesprek", geeft Margot Cloet de moed niet op.