...

Het akkoord kwam dinsdagochtend om drie uur tot stand. Tijdens een pauze van anderhalf uur na middernacht werkte Jo De Cock met zijn medewerkers de teksten bij, waarna tot de finish werd onderhandeld.Het akkoord verwijst in de aanzet naar de engagementen in het afsprakenkader inzake het medebestuur van artsen in de ziekenhuisnetwerken - een cruciaal aandachtspunt voor Bvas. Ook de ziekenfondsen onderschreven dit punt, vertelt Bvas-voorzitter Marc Moens.Standstill "Maar er is veel werk aan de winkel", vertelt Moens. "We zullen dit akkoord op constructieve manier opvolgen." Een van de directe uitdagingen zijn de besprekingen over de ereloonsupplementen tussen artsen, ziekenhuizen, ziekenfondsen en overheid die een standstill moeten bewerkstelligen tot eind 2019."Over deze honoraria, want dat zijn het voor ons nog steeds, moet er transparantie komen. Maar niet alleen transparantie naar patiënten toe, ziekenhuizen moeten open kaart spelen over de supplementen naar artsen toe."Moens verwijst naar het voorval in Luik waar het bestuur van CHR de la Citadelle eenz ijdig alle ereloonsupplementen met 50% verhoogde, en de medische raad voor een voldongen feit stelde - dit om de financiële put van het ziekenhuis te dempen. Een zaak die de Bvas net voor het akkoord in een persbericht nog fel aan de kaak stelde. "Ik ken ook een ziekenhuis waar de supplementen zelfs achter de rug van de medische raad om werden verhoogd."Op grond van de IMA-studie over de ereloonsupplementen wil de Bvas-voorzitter daarnaast praten over uitzonderingssituaties waarin een correctie nodig is van de gevraagde bedragen. "Dat moet geval per geval besproken worden", stelt dr. Moens. Maar uit de IMA-studie bleek dat wanneer patiënten bij herhaling toeslagen moeten betalen, het totale bedrag zeer hoog kan oplopen - en dat, vindt Moens, moeten ziekenhuizen vermijden.Financieel meerjarenplanEen belangrijke vernieuwing in dit akkoord voor twee jaar is dat ook al de doelstelling in de begroting van 2019 wordt aangegeven. "Het aandeel van het budget voor artsen in de gezondheidsbegroting van 2019 is vastgezet op 37,17% - hetzelfde aandeel als in 2018. De groeinorm, en daarbovenop de index zullen worden toegekend."Dat een 'financieel meerjarenkader' aan het akkoord wordt gehecht, is een mogelijkheid die de 'wet houdende diverse bepalingen' van 11 augustus dit jaar heeft gecreëerd. Het hoort bij de 'vertrouwenwekkende' afspraken die de Nationale Commissie en de regering begin dit jaar maakte nadat twee van de drie artsensyndicaten het vorige akkoord als wettelijk ontbonden beschouwden. Bvas verklaarde zich na de publicatie van de wet verontwaardigd omdat zo een financieel meerjarenplan niet gewoonweg verplicht werd. Marc Moens is dan ook tevreden dat de Nationale Commissie er zich toe verbindt zo een kader mee te publiceren telkens er een akkoord over twee jaar wordt afgesloten.Een financieel meerjarenplan maakt duidelijk waarvoor artsen zich engageren.Andere puntenPunten die voor Mac Moens nog belangrijk zijn in het akkoord:- De indexering gebeurt weliswaar selectief en en de afhoudingen zijn niet 'lineair' gespreid. Maar dat vooral intellectuele prestaties opgewaardeerd worden - met name de consultaties van huisartsen én van specialisten krijgen de volledige index - vindt Bvas een positieve zaak. "En technische prestaties in de klinische biologie en de medische beeldvorming, bijvoorbeeld, krijgen toch nog een index van 1,25% - dat is nog ietsje meer van de 1,22% bij een lineaire verdeling van de indexmassa."- Bij overschrijdingen van de budgetten in de klinische biologie en de medische beeldvorming, zullen de voorschrijvers van het onderzoek hiervoor mee de verantwoordelijkheid moeten dragen - niet alleen de uitvoerders van het onderzoek. Er zal dan een gezamenlijk overleg moeten plaatsvinden. - Er komt meer aandacht voor de informatisering van specialisten in situaties dat ze geen gebruik kunnen maken van het ziekenhuis-EPD. Een financiering hiervoor komt er vooralsnog nog niet, betreurt Moens. Maar de situatie zal om te beginnen beter in kaart worden gebracht.