...

Volgens de oorspronkelijke technische raming zouden de Riziv-uitgaven in 2019 oplopen tot 26,8 miljard. Met toepassing van de groeinorm (1,5%) en de index (1,45%) mag de begroting maar 26,5 miljard bedragen - daar zijn dan ook al de overschrijding van de spilindex in augustus en een aantal extra voorziene bedragen (terugbetaling psychotherapie bijvoorbeeld) mee ingecalculeerd.De ministerraad van 26 juli had al geanticipeerd op het tekort in de Riziv-begroting. Regerings - commissaris Bert Winnen had begin september op het Verzekeringscomité al een brief daarover voorgelezen. Door herberekening van de uitgaven voor geneesmiddelen en van het effect van een aantal maatregelen, door nieuwe besparingen op farmaca, nieuwe mechanismen binnen de artikel 81-contracten en het incalculeren van de 'clawback' verdween het tekort als sneeuw voor de zon. Nieuwe besparingen in de gezondheidszorg zijn voor de regering niet nodig.Het Verzekeringscomité reageert kritisch op dat voorstel. Het stelt vragen bij de gebruikte methodologie en vraagt om meer doortastende maatregelen. Het wil binnen het Riziv een nieuwe werkgroep oprichten om betere beheersmechanismen voor de farmaceutische specialiteiten in te stellen. Die werkgroep zou alle partners omvatten, ook de artsen en de industrie zelf. Het socialistische ziekenfonds reageerde nog veel scherper op de regeringsvoorstellen in een eigen begrotingsnota.De vier Bvas-vertegenwoordigers onthielden zich tijdens de stemming. De Bvas had berekend dat artsen voor nieuwe noodzakelijke maatregelen in 2019 eigenlijk 381,5 miljoen extra nodig hebben. Het maakte een shortlist van nieuwe behoeften en spreidde die over vier jaar - dan was in 2019 nog 63,8 miljoen euro extra nodig. Op het deelbudget van de artsen zit ook daarvoor niet voldoende rek.