...

De Bvas wijst erop dat artsen de wet overtreden als ze zelf hun erelonen aanpassen. Eerder riep het SVH de huisartsen op om, als protest tegen de uitgestelde indexering, de honoraria dan maar zelf met 2,76% te verhogen. "Als het SVH een oproep doet tot onwettelijk handelen, dan moet een vereniging die zich respecteert dat ook meedelen aan diegenen die hij tot dit handelen aanspoort. Dat is het SVH vergeten", reageert dokter Marc Moens.Hij verwijst naar de artikelen 14 tot 16 van de Programmawet van 27 december 2012, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2012. Die wet verlengt de tarieven die voor de geconventioneerde artsen van toepassing waren op 31 december 2012 tot uiterlijk 31 maart 2013 of tot er een nieuw akkoord (of ministerieel document) is goedgekeurd. Verder maakt de wet in de toekomst de grijze zone ongedaan die er al 48 jaar bestond tussen het moment van het afsluiten van een akkoord en het in voege treden van dat afgesloten akkoord (na publicatie in het Staatsblad en de telling van het aantal weigeraars). Tot zolang het akkoord in voege treedt, moeten de geconventioneerde artsen de tarieven van het afgesloten, maar nog niet in voege zijnde nieuwe akkoord naleven.Huisartsen die nu zelf hun erelonen indexeren, overtreden dus de wet, luidt het.Morgenavond beslist de Bvas of ze de onderhandelingen in de medicomut herneemt en, zo ja, onder welke voorwaarden.