...

Lof hebben beide syndicalisten voor het werk van federaal minister van sociale zaken Maggie De Block. Ze bracht een echt evolutief kadaster tot stand dat bijna in real time aan bestaande situaties kan aangepast worden, stellen Moens en de Toeuf. Ze wijzen er ook op dat vanaf het jaar 2015 het federale quotum jaarlijks meer dan 1.200 artsen bedraagt. "Dat moet toelaten de duizenden artsen die de komende jaren met pensioen gaan te vervangen." En "talloze redenen" rechtvaardigen volgens hen waarom een regularisatie van Riziv-nummers absoluut nodig is. Er is bijvoorbeeld de kwaliteit van het medische handelen. Er is een duidelijk verband met het volume aan medische activiteit, betoogt de Bvas. "Denken we maar aan de hardnekkigheid waarmee de autoriteiten activiteitsdrempels eisen om complexe of semi-complexe behandelingen (rugchirurgie, neurostimulatie...) te mogen uitoefenen die grote financiële middelen vereisen.De Block heeft "de wijsheid en de moed gehad" om een voorstel inzake toegankelijkheid tot de Riziv-nummers aan de studenten voor te stellen. In ruil daarvoor diende de Franstalige gemeenschap een toegangsbeperking tot de studies te verzekeren. Met andere woorden: men mag zich niet van gevecht, noch van vijand vergissen, dixit Moens en de Toeuf. "De heer Marcourt is verantwoordelijk voor het bepalen van de sub-quota's tussen de verschillende medische vakgebieden (huisartsen, specialisten) en de toegang tot de medische studies zelf. We stellen echter vast dat minister Marcourt niet bepaald enthousiast heeft gereageerd. Het is duidelijk dat hij het malafide beleid van zijn gemeenschaps- en federale voorgangers sinds 1999 heeft willen voortzetten", stellen ze (nvdr. vrijwel allemaal PS-ers) Tot slot wijst de Bvas erop dat huisartsgeneeskunde aantrekkelijker is in de Vlaamse gemeenschap dan in het Franstalig landsgedeelte. Fijntjes stelt het syndicaat vast dat het federale niveau de attractiviteit kan verhogen -administratieve overlast verminderen, organisatorische bijstand verlenen aan huisartsenpraktijken- maar dat heel wat beschikkingen gemeenschapsbevoegdheden zijn (Impulseo, bijsturing quota enz.).