...

BVAS stuurde daarover een brief naar de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Maggie De Block (Open VLD). Daarin vragen ze een bijsturing van de ontwerptekst, en eventueel verder overleg.De BVAS stelt immers vast dat het uitvoerings-KB alleen nog de mogelijkheid overlaat aan de functionele samenwerkingsverbanden van wachtposten om de medische permanentie van huisartsen - de huisartsenwachtdienst - te organiseren. De functionele samenwerkingsverbanden omvatten drie wachtposten, die samen een populatie van 300.000 inwoners bedienen.BVAS wijst erop dat het oprichten van een wachtpost steeds een vrije keuze was van de huisartsen zelf, en dringt erop aan dat de overheid zich aan die vroegere afspraak blijft houden.Het artsensyndicaat wijst er trouwens op dat ook de Kwaliteitswet de artsen de vrijheid laat om al dan niet deze functionele samenwerkingsverbanden te organiseren.De BVAS ziet trouwens nog twee andere problemen met de functionele samenwerkingsverbanden. Volgens het ontwerp-KB zouden die nog eens over een aparte eigen vzw-structuur moeten beschikken. Dat slorpt de schaarse financiële middelen op, vindt het syndicaat.En ten slotte is er de schaalgrootte van deze functionele samenwerkingsverbanden. Artsen zullen te verre verplaatsingen moeten maken, wat de voordelen van een wachtpost tenietdoet.De BVAS vraagt dat de minister de wachtposten en de huisartsenkringen op gelijke voet zou blijven behandelen.