...

Het KB van 10 september 2020 (BS van 25/9) voert bepalingen uit van de Kwaliteitswet (wet 22 april 2019). Het regelt met name de samenwerkingsverbanden tussen de wachtposten voor de medische permanentie in de eerste lijn gedurende het weekend en op feestdagen.Vrije keuzeZoals bekend moeten de samenwerkingsverbanden minstens drie wachtposten omvatten, waarvan er op ieder moment steeds minstens één open is. De samenwerkingsverbanden verzekeren ook dat er altijd een 'rijdende wacht' is. Ze zien toe op de afspraken met de lokale spoeddiensten.De BVAS vecht het KB aan om fundamentele redenen. Het KB vertrekt van de samenwerking tussen wachtposten. Het gaat er de facto vanuit dat die er zijn of worden opgericht.Voor de BVAS is en blijft het oprichten van een wachtpost een vrije keuze van de huisartsen. Essentieel is "dat huisartsen zelf kunnen blijven kiezen hoe in hun zone de zorgpermanentie wordt georganiseerd: in een wachtpost of in een door de huisartsenkring georganiseerde wachtdienst", aldus voorzitter Philippe Devos in een mededeling.Ook wijst de BVAS erop dat een huisarts met wachtdienst binnen een samenwerkingsverband ingezet wordt over een veel groter territorium. BevoegdheidsoverschrijdingHet artsensyndicaat dient nu samen met dokter Marcel Declercq, huisarts in Oudenaarde, een verzoekschrift in bij de Raad van State om het KB nietig te laten verklaren.Als rechtsgrond geeft het verzoekschrift aan dat de organisatie van de eerste lijn en de ondersteuning van gezondheidsberoepen de bevoegdheid is van de Gemeenschappen. Ook door de geografische zones af te bakenen waarbinnen de samenwerkingsverbanden zich moeten organiseren, en door voorwaarden voor de erkenning vast te leggen, zou de federale overheid haar bevoegdheden overschrijden.Bijkomend voeren de partijen nog aan dat het KB ondertekend werd op een moment dat de regering ontslagnemend was. De oprichting van samenwerkingsverbanden kan met de beste wil van de wereld niet als een lopende zaak worden beschouwd, vinden BVAS en dokter Declercq.Vrijheid van verenigingBVAS ondersteunt ook het verzoek tot nietigverklaring van het KB door de huisartsenkring Association des Généralistes de la Région des Fagnes en de Huisartsenwachtpost Noordrand.Die voeren aan dat de verplichting om een samenwerkingsverband op te richten (met een aparte vzw-structuur) de vrijheid van vereniging inperkt. De verplichting voor huisartsenkringen en wachtposten om zich te verenigen met andere kringen en posten is in strijd met het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, zo luidt het.