...

Volgens een enquête presteert de helft van de Franstalige artsen-specialisten in opleiding meer dan het wettelijke maximum van 60 uur per week . Vier op de tien aso's klagen erover dat hun werkuren niet correct in het register genoteerd worden. Twee op de drie aso's rapporteren dat extra gepresteerde uren niet vergoed worden. Voor BVAS zijn deze situaties ontoelaatbaar. Deze misbruiken leiden tot fysieke en mentale uitputting van de aso's, vormen een gevaar voor henzelf en voor de patiënten die ze behandelen, en zijn nefast voor de kwaliteit van de verleende zorgen.De wet Milquet legt sinds 1 februari 2011 de arbeidsduur van artsen in opleiding vast. De wekelijkse arbeidsduur mag niet meer dan 48 uren bedragen - gemiddeld genomen over een periode van 13 weken. Een week van meer dan 60 arbeidsuren is absoluut verboden."BVAS heeft destijds hard aan de kar getrokken om deze wet mee tot stand te brengen", zegt voorzitter Marc Moens. "BVAS vraagt nu dat gepaste maatregelen worden genomen om de wet te doen naleven." Zo nodig moeten de sociaal inspecteurs van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de misbruiken vaststellen, vindt hij.De klachten van de aso's zijn niet nieuw. Tien jaar geleden al wees BVAS op de grote verantwoordelijkheid van de universiteiten in dit dossier. De meeste assistenten, zeker in Franstalig België, wordt opgeleid in de universitaire ziekenhuizen en in de ziekenhuizen die deel uitmaken van hun netwerk.De universitaire stagemeesters hebben alle macht in handen. Zij stellen de stageplannen op, geven toestemming tot de specialisatie, vormen de examenjury en ondertekenen het attest voor autonome uitoefening van het beroep. Aso's die zich slecht behandeld voelen, zullen niet snel geneigd zijn om hun klachten te melden uit vrees voor negatieve gevolgen voor hun toekomstige carrière.BVAS verzet zich al geruime tijd tegen elke vorm van monopolie voor de universiteiten inzake de opleiding van zowel artsen specialisten in opleiding als van de huisartsen in opleiding. Als artsensyndicaat wenst zij betrokken te worden bij de organisatie en financiering van de opleiding van artsen.BVAS is voorstander van een onafhankelijke structuur met paritair beheer waarin de artsensyndicaten, het RIZIV, de FOD en de vertegenwoordigers van de artsen in opleiding hun plaats hebben. Respect voor de arbeidsduur en een correcte omgang met deze jonge collega's vormen een essentieel onderdeel van een kwaliteitsvolle opleiding.