...

Het KB legt ook de verdeelsleutel voor dit jaar tussen de ziekenfondsen vast, die de werkingskosten van de CDZ moeten dekken. Dit jaar krijgt de CDZ 4 miljoen euro. Vorig jaar bedroeg het budget 3 miljoen euro. Dat is een stijging met een miljoen, of met een derde ten opzichte van vorig jaar.Extra taken De stijging zou te maken hebben met de aanpassing van de wetgeving op de aanvullende verzekeringen van de ziekenfondsen. De Europese commissie eiste enkele jaren geleden dat voor deze verzekeringen Belgide lat voor ziekenfondsen en priverzekeraars gelijklegde. Belgische ziekenfondsen moeten aan dezelfde richtlijnen voldoen als andere verzekeraars, met toezicht op de financiering en de solvabiliteit.De controle wordt ook uitgeoefend door de CDZ, die er daardoor een heel pakket taken bijkrijgt. Dat zou de huidige stijging van de werkingskosten verklaren.De verdeelsleutel, mede berekend op basis van het ledenaantal van de ziekenfondsen, is dit jaar 42,5% voor de christelijke ziekenfondsen en 29% voor de socialistische ziekenfondsen. Daarnaast 16% betalen de onafhankelijke ziekenfondsen 16%, liberale 6% en de neutrale 4%. Nog 0,7% is ten laste van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en 1,2% van de Kas voor geneeskundige verzorging van de NMBS.