...

Dat schrijft GIBBS (Gezondheidsinstellingen Brussel - Bruxelles Institutions de Santé), de belangenvereniging van Brusselse private social profit zorgvoorzieningen, in haar memorandum naar aanleiding van de verkiezingen op 26 mei. GIBBS telt onder meer 14 ziekenhuizen, 4 PVT's en 13 WZC's.Deze lobbygroep vindt dat komaf moet gemaakt worden met 'silo's' in de financiering van de gezondheidszorg. Dat laat toe aangepaste vormen van zorgverlening te ontwikkelen. Voorts wijst GIBBS erop dat de realisatie van ziekenhuisnetwerken een nauwe samenwerking vereist tussen de verschillende overheden. En om de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg (artikel 107) af te ronden, zijn extra middelen nodig. De vergoedingen tussen verschillende sectoren dienen ook meer geharmoniseerd te verlopen.Bovenal vraagt de organisatie "maatschappelijk engagement" om doelgericht te blijven investeren in gezondheidszorg. Zorgvoorzieningen moeten niet alleen over voldoende middelen beschikken, er is ook budgettaire voorspelbaarheid en stabiliteit nodig.Technologische ontwikkeling en digitalisering verdienen een betere ondersteuning. En een vereenvoudigde, soepele regelgeving maakt een betere samenwerking mogelijk. Onder meer impliceert dit een (evoluerende) programmering die rekening houdt met de specifieke Brusselse context. Erkenningsnormen versoepelen en moderniseren zorgt ook voor grotere beheersautonomie voor de zorgvoorzieningen. Bovendien dringt een wettelijk kader zich op voor de erkenning van gespecialiseerde ziekenhuiscentra.Belangrijk om weten is ook dat zorgvoorzieningen enkel kwaliteitsvolle zorg kunnen afleveren als ze over voldoende personeel beschikken. Dat vergt niet alleen een hogere omkadering maar ook "verstandig gedelegeerde zorgtaken tussen zorgberoepen." Personeel moet ook 'soepel' toegewezen kunnen worden aan voorzieningen binnen een netwerk. Tot slot vraagt GIBBS dat registratieverplichtingen vereenvoudigd worden teneinde de administratieve overlast te verminderen.