...

Zoals we maandag al signaleerden, wil Vlaanderen zeven nieuwe proefprojecten opstarten met 'brede eerstelijnspraktijken' - er lopen al zes van die projecten op verspreide locaties.De brede eerstelijnspraktijken moeten tot stand komen door samenwerking van lokale besturen en huisartsen - een groepering van huisartsen, een praktijk of een huisartsenkring. Er moet minstens één huisarts in de praktijk aanwezig zijn, maar liefst meer, en minstens één andere eerstelijnsdiscipline maar liefst meer.Ook andere actoren kunnen mee stappen in een project. Dat is niet beperkt tot zorg en welzijn: onderwijs, sport, cultuur, vrije tijd,...De praktijk moet een bepaalde doelgroep voor ogen hebben. Dat kan een bepaalde wijk zijn, bijvoorbeeld, maar meer dan bij de eerste oproep zal worden gekeken naar mogelijke toeleiding van kwetsbare groepen naar de eerstelijnszorg.LeerprocesDe oprichting van deze 'experimentele' praktijken onderzoekt hoe lokale besturen infrastructuursubsidies (VIPA) kunnen aanspreken om in huisartsenarme zones zelf eerstelijnspraktijken in te richten.De projecten worden gevraagd te documenteren hoe het opzetten van de brede praktijk is verlopen, om aan de hand daarvan een draaiboek op te stellen voor het opzetten van toekomstige 'brede' eerstelijnspraktijken.De projecten moeten ook een onderbouwd advies inwinnen bij de zorgraad van de eerstelijnszone over de versterking van de zorgcapaciteit in een bepaalde wijk of gebied - en dat implementeren. Voor de zorgraden is dat een oefening in het opstellen van een zorgstrategische planning.StartsubsidieVoor het opzetten van de brede praktijken krijgen de proefprojecten een startsubsidie die maximum 249.999 euro kan bedragen - minstens 40% daarvan moet gaan naar infrastructuur, maar ook het startmanagement kan gesubsideerd worden.Indien de zeven ingediende projecten niet het totale hiervoor gereserveerde bedrag opsouperen, kunnen nog tot drie bijkomende proefprojecten worden goedgekeurd.De subsidie kan niet dienen voor de gewone werkingskosten. De proefprojecten moeten na de opstart zelfbedruipend zijn. De voorstellen zullen dan ook beoordeeld worden op hun maturiteit.Daarnaast is ook de ecologische duurzaamheid van de projecten van belang.De tekst van de oproep - met een uitvoerige beschrijving van de vereisten - vindt u op de website van Zorg en Gezondheid.De bedoeling is om de projecten geografisch te spreiden. Er wordt ook gemikt op Brussel - de Vlaamse Gemeenschapscommissie zou bijvoorbeeld de handen ineen kunnen slaan met huisartsen in Brussel.Maandag 7 november om 17 u., vindt een online infosessie plaats. Aanvragen voor een pilot moeten op vrijdag 9 december om 10 u. 's ochtends per e-mail zijn aangeleverd.