...

In beide studies werd een uitgebreid cohort vrouwen gevolgd: 90.000 Franse onderwijzeressen gedurende 18 jaar vanaf 1990, en 74.523 Amerikaanse verpleegsters gedurende 24 jaar en vanaf 1986. Telkens werden meer dan 5.000 gevallen van borstkanker gediagnosticeerd. De Franse deelneemsters moesten een schatting maken van de hoeveelheid moedervlekjes (naevi) op hun lichaam: geen, weinig, veel of zeer veel. Vrouwen met zeer veel moedervlekjes bleken 17% meer risico te lopen dan vrouwen zonder vlekjes. Wat het risico op invasieve borstkanker betreft, dat nam met 13% toe. Volgens de vorsers is dat een "bescheiden verband", dat beperkt blijft tot premenopauzale vrouwen. De Harvard-studie, waarin de verpleegsters precies moesten aangeven hoeveel naevi ze hadden die groter waren dan 3 mm diameter, leverde iets nauwkeuriger resultaten op. Zo hadden vrouwen die meer dan 15 naevi lieten noteren, 35% meer kans op borstkanker. De studies hebben het enkel over een verhoogd risico en laten geenszins veronderstellen dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen moedervlekjes en borstkanker. Ze wijzen wel allebei op de zorgwekkende rol die hormonen spelen in beide cohortes. "Extra onderzoek is nodig om na te gaan of melanocytaire naevi en andere kenmerken van de huid verband houden met het risico op borstkanker en andere proliferatieve aandoeningen waarbij oestrogenen een rol spelen", stelden Barbara Fuhrman en Victor Cardenas in hun gemeenschappelijk commentaar. (referenties: PLOS Medicine, 10 juni 2014, DOI: 10.1371/journal.pmed.1001659, DOI: 10.1371/journal.pmed.1001660 et DOI: 10.1371/journal.pmed.1001661)