...

In zijn strijd tegen de sociale fraude dreigt het Riziv miljoenen euro's mis te lopen door een blunder in de wetgeving. Die blunder komt op rekening van de regering van lopende zaken. Dat beweert N-VA-senator Inge Faes.Faes schudt haar bewering niet uit de losse pols. Ze baseert zich daarvoor op het antwoord van minister Onkelinx. Alles zou teruggaan op een vergissing. De regering wou bepalingen van het strafwetboek over het opsporen en vaststellen van inbreuken, doen toepassen in een vernieuwing van het strafwetboek. Maar de straffen in de verplichte verzekering worden erdoor overvleugeld of op zijn minst geneutraliseerd. Die veel strengere sancties zijn vastgelegd in de GVU-wet (wet op geneeskundige verzorging en uitkeringen). Sterk is wel dat er zowat een jaar verliep vooraleer de vernieuwingen er kwamen. Het Riziv waarschuwde toen voor het mankement (zie verder). De flater was dus zeker te vermijden. Maar de nieuwe versie is sinds 1 juli van dit jaar van kracht zonder dat lopende zaken de miskleun rechtzette.Maximaal 500 euro boete Dat heeft zo zijn consequenties voor sociale fraudeurs. Volgens Faes kunnen sinds 1 juli van dit jaar ook frauderende artsen die een inbreuk begingen in die context, niet meer streng bestraft worden. Enkel de sanctie uit het sociaal strafwetboek is nog van toepassing. En daar bedraagt de maximumboete amper 500 euro. Die boete ligt uiteraard fundamenteel lager dan de boetes die de wet van 14 juli 1994 over de verplichte verzekering voorziet. De GVU-wet laat de boetes immers vastleggen in functie van het bedrag waarvoor gefraudeerd werd. Soms loopt dat bedrag op tot enkele tienduizenden euro's.In een ultieme poging om de schade te beperken, tracht de regering in lopende zaken de klok terug te draaien met een wetsontwerp. Bedoeling: de zwaardere santies retroactief terug van kracht laten worden. Maar met dat kunst- en vliegwerk waren Faes en andere collega's allerminst tevreden. Faes: "Uiteraard druist dat in tegen het algemeen rechtsbeginsel dat je geen zwaardere straf met terugwerkende kracht kan opleggen. In consensus besloot de senaatscommissie justitie om geen retroactieve werking te voorzien." Terug naar af dus wegens strijdig met juridische basisprincipes.Vrij spel voor fraudeurs Het is nu wachten tot de Senaat alles opnieuw stemt en vervolgens de Kamer. Intussen hebben fraudeurs vrij spel, meent Faes.De N-VA-senator beweert verder nog dat het Riziv onverdroten de oude strafregeling toepast. Maar dat is betwistbaar, dus kunnen fraudeurs hun straf aanvechten en op termijn vrijuitgaan. "Alle lopende controledossiers dreigen op een sisser af te lopen. Tientallen of honderden gezondheidswerkers zullen ontsnappen aan een zware sanctie", besluit ze. Riziv waarschuwde al een jaar geleden Het Riziv stelt vast dat er nu inderdaad twee wetgevingen naast elkaar bestaan: het sociaal strafwetboek en de GVU-wet. Volgens het Riziv heeft het sociaal strafwetboek de bepalingen van die wet die het Riziv volgt, en die van toepassing zijn op de sancties van de zorgverleners, niet opgeheven. Daarom past het Riziv verder de bestaande regeling toe.Sinds eind oktober 2010 al waarschuwde het Riziv alle bevoegde instanties die instaan voor de uitvoering van het sociaal strafwetboek op dit knelpunt. Het stelde ook oplossingen voor, maar tot nu toe dus zonder resultaat.