...

Het KB dat de terugbetaling regelt van vaccins voor nationale preventieprogramma's verscheen vrijdag in het Staatsblad.Het gaat om alle vaccins die in de vaccinatiekalender 2007 van de Hoge Gezondheidsraad zitten. De herhalingsvaccinatie tegen kinkhoest hoort er ook bij. Enige uitzondering is het vaccin tegen het rotavirus.De tegemoetkoming van de verplichte verzekering bedraagt voor 2011 in totaal 28.924.000 euro. Net geen 17 miljoen daarvan gaat naar de Vlaamse Gemeenschap. De Franse en Duitstalige Gemeenschap kunnen aanspraak maken op 12,425 miljoen.Driekwart van dat bedrag wordt met terugwerkende kracht als voorschot betaald op 31 januari. Het saldo wordt berekend op basis van dat voorschot, de begrotingsenveloppe en de facturen van 2011 die de gemeenschappen uiterlijk op 1 maart 2012 voorleggen. Dat saldo staat dan tegen 1 mei op hun rekening.