...

"Met gerichte acties willen we meer mensen bereiken", zei minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin vandaag bij de voorstelling van het jaarrapport van het Centrum voor Kankeropsporing. "Zo zullen de huisartsen voor borstkankeropsporing in gemeenten met een lage participatiegraad de vrouwen een uitnodiging sturen om zich te laten screenen. We weten uit eerder onderzoek dat dit effectief tot hogere deelname leidt."BorstkankerIn 2014 nam 65% van de doelpopulatie deel aan de screening op borstkanker, zo blijkt uit het jaarrapport. Dat is veel maar nog niet voldoende. Het genoemde percentage houdt rekening met vrouwen die uitgesloten zijn uit de screening, bijvoorbeeld omdat ze al in behandeling zijn. Maar ook met vrouwen die zich buiten het screeningsprogramma laten onderzoeken: het aandeel van 'opportunistische' mammografieën is nog altijd te groot. De respons op de uitnodiging bedraagt 48%.Van de vrouwen met een mammografie kreeg 94% binnen de maand een vervolgonderzoek - 42% binnen de week. Het aantal vals-positieve resultaten zou afnemen zonder dat het aantal intervalkankers groter wordt.DikkedarmkankerVan de 657.887 personen die in 2014 een brief voor deelname aan de dikkedarmkankerscreening ontvingen, stuurde ruim de helft (331.117 personen) de stoelgangtest terug. Geen slecht resultaat oordelen de organisatoren, er rekening mee houdend dat dit bevolkingsonderzoek pas in oktober 2013 van start ging. Bij 10% van de mannen en 6% van de vrouwen werd een afwijkend resultaat gevonden. Cijfers over het aantal personen dat vervolgens een coloscopie ondergaat zijn voor 2014 nog niet beschikbaar. In 2013 bedroeg dit 78%.Bij een follow-upcoloscopie werd in 53% van de gevallen een poliep gevonden en in 8% kanker. De conclusie luidt vooral dat het aantal coloscopieën na een afwijkende stoelgangtest omhoog moet.BaarmoederhalskankerHet bevolkingsonderzoek naar cervixcarcinoom ging twee jaar geleden van start. Vrouwen die niet geregeld (om de drie jaar) een uitstrijkje laten maken, ontvangen een brief. Van de 365.843 die in 2014 een uitnodiging kregen, liet 11% binnen het jaar een uitstrijkje maken.Van de vrouwen tussen 30 en 39 jaar laat 68% zich geregeld onderzoeken, maar van de vrouwen tussen 60 en 64 jaar niet meer dan 46% (64 jaar vormt de bovengrens voor deze screening). Het streefdoel voor alle leeftijdsgroepen is 65% tegen 2020: bij de vrouwen ouder dan 50 jaar is een inhaaloperatie nodig.In 2014 vond er in 30% van de gevallen overscreening plaats - dat gaat ol vrouwen bij wie zonder medische redenen meer dan één uitstrijkje werd gemaakt in een periode van drie jaar. Volgens het jaarrapport wordt 82% van de HPV-tests uitgevoerd zonder dat uit cytologisch onderzoek blijkt dat een triage nodig is: dat wijst volgens de auteurs op overmatig gebruik van de test.Zoals bekend plant de Vlaamse Gemeenschap een onderzoek met zelfafnametests voor de opsporing van baarmoederhalskanker. De HPV-test wordt dan de primaire test. Dit proefproject richt zich op vrouwen die al jaren geen uitstrijkje hebben laten maken.Dr. Patrick Martens van het Centrum voor Kankeropsporing kondigde ook een onderzoek aan naar de beweegredenen van mensen om niet deel te nemen aan de screening. Dat met het oog op passende acties.