...

De kwestie over betalingsverbintenissen komt ter sprake in een advies over de financiering van dure geneesmiddelen (advies nr. 58). Wat deze dure therapieën betreft, bleken de leden van het comité het over de grote lijnen in het algemeen wel eens: het gaat hier vooral om een maatschappelijk debat. Het Comité reikt criteria aan om de kwaliteit van het debat te verzekeren.De overheid moet een duidelijk beleid vastleggen zodat de verantwoordelijkheid niet afgeschoven wordt op artsen. Artsen moeten wel de mechanismen van terugbetaling door en door kennen. Ze moeten hun patiënt adequaat kunnen informeren.Ook de media spelen een cruciale rol: het debat wordt immers te vaak toegespitst op individuele gevallen met sterk emotioneel appeal. Denk maar aan het patiëntje Viktor - nu nog net geen jaar geleden.Zwangerschap uitstellen Maar het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek heeft niet steeds een pasklaar antwoord klaar . Wat met 'social freezing' van ovocyten: het invriezen van eicellen om een zwangerschap op latere leeftijd mogelijk te maken (advies nr. 57)? Bij 'social freezing' wordt de techniek niet om medische redenen toegepast. Het gaat er vooral om een zwangerschap uit te stellen tot een voor de vrouw meer opportuun moment.Hoe goed de techniek ook is, een zwangerschap op latere leeftijd brengt altijd meer risico's mee. Beseffen vrouwen dat goed genoeg? Neemt de maatschappij wel haar verantwoordelijkheid?Moet 'social freezing' wel terugbetaald worden? Als het niet terugbetaald wordt, werkt men dan geen maatschappelijke ongelijkheid in de hand? Het comité raakte er zelf niet echt uit.Divergentie niet verbergen De twee andere adviezen die deze ochtend werden publliek gemaakt, betroffen euthanasie en levertransplantatie.Het advies nr. 59 ging in op de vraag of instellingen (ziekenhuizen en RVT's) een eigen beleid inzake euthanasie mogen vooropstellen, en zelf bijkomende beperkingen mogen opleggen. Tevens behandelt het advies de vraag of patiënten op het eind van hun leven kunnen worden doorverwezen naar gespecialiseerde centra? Of kunnen worden toevertrouwd aan gespecialiseerde equipes?In de tekst komen de verschillende opinies in het Raadgevend Comité aan het woord. Maar het gaat niet om een eenvoudige inventaris van standpunten: de posities worden uitgeklaard en er wordt gezocht naar convergentie. Het comité komt er dan wel niet toe eensluidende conclusies te formuleren, toch wegen we met een zorgvuldig overwogen advies op het beleid, stellen de leden. Ook in voormalige adviezen kwam het comité niet tot eensgezindheid over euthanasie. Maar de definitie van euthanasie die het voorstelde, werd wel overgenomen in de wet van 2002.Langetermijnresultaten Bij het laatste advies (advies nr. 60) wordt (opnieuw) vooral gestreefd naar een opheldering van de vraagstelling: kunnen patiënten met acute alcoholische hepatitis in aanmerking komen voor levertransplantatie - gegeven het chronische tekort aan donorlevers? Het antwoord is conditioneel: men moet dit geval per geval bekijken, naarmate men de langetermijnoverleving kan beïnvloeden.De adviezen van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bioethiek vindt u op de website van FOD Volksgezondheid. De vier laatste adviezen zijn voorlopig nog niet beschikbaar.