...

"De complexiteit van de reumatische aandoeningen heeft ertoe geleid dat reumatologen de voorbije jaren meer zijn gaan samenwerken, zich zijn gaan groeperen", zegt Dr. Lenaerts. "Om dezelfde reden hebben reumatologen binnen het ziekenhuis tegenwoordig ook een codinerende rol binnen de locomotoriek. Meer en meer zien we een evolutie naar clusters waarbij reumatologen, fysiotherapeuten, orthopedisten, en hier en daar ook neurologen en neurochirurgen, multidisciplinaire zorg aanbieden aan patiten met locomotorische aandoeningen." Die multidisciplinaire benadering won bijvoorbeeld ook aan belang in de aanpak van systeemziekten, zoals bij systeemsclerose. De reumatologen proberen binnen de grote centra patiten te verzamelen om een Belgisch cohort aan te leggen."Verder wint de daghospitalisatie meer en meer aan belang, meer bepaald bij de behandeling van inflammatoire reumatische ziekten met anti-TNF en andere biologicals, een therapie waar reumatologen overigens eveneens een belangrijke codinerende rol spelen."eSafe en eHealthJan Lenaerts benadrukt ook de nauwe samenwerking met paramedici in de artritiszorg. "De opleiding tot reumaverpleegkundige of ergotherapeut met specialisatie in de reumatologie is toch wel nieuw. Verschillende grote centra werken intussen samen met verpleegkundigen, ergotherapeuten of kinesitherapeuten die hiervoor specifiek werden opgeleid."Andere topics waarop de reumatologie zich de voorbije jaren toelegde zijn eHealth en eSafe. "In 2010 hebben we de verantwoordelijkheid genomen om alle patiten met reumatoe artritis die we voor het eerst biologicals voorschrijven, of bij wie de aanvraag voor terugbetaling wordt verlengd, via eHealth te registeren. Een dergelijk register vormt een rijke bron van wetenschappelijke informatie. De gegevens zijn ook interessant voor de beroepsgroep zelf omdat ze tonen waarmee we bezig zijn."OpwaarderingDe voorbije jaren wisten de reumatologen ook een opwaardering van de honoraria in de wacht te slepen, waarbij ook de intellectuele act een stuk wordt beloond. "We hebben daar uiteraard hard voor gestreden", zegt Jan Lenaerts. "We kregen ook een terugbetaling voor de botdensitometrie, en een terugbetaling in het kader van artritiszorg. In de toekomst is misschien ook een aanpassing van de nomenclatuur voor echografie wenselijk, meer bepaald voor de powerdopler die de vascularisatie ter hoogte van de ontstoken gewrichten visualiseert, en op die manier een onderscheid tussen inflammatoire en degeneratieve problemen mogelijk maakt." Jan Lenaerts wijst er nog op dat momenteel 30 tot 40% van de Belgische reumatologen echo's maakt. De voorbije jaren werden ook heel wat inspanningen geleverd om collega's via het concept 'teach the teacher' op te leiden en bij te scholen.OproepDe reumatologie is dus een levende discipline. De beroepsverdediging liep de laatste jaren ook goed. "We zijn regelmatig aanwezig in de media en zijn ook in de ziekenhuizen goed vertegenwoordigd in de medische raden, en spelen een belangrijke rol op universitair niveau. We laten dus van ons horen", zegt Jan Lenaerts.Als er iets is, wat de voortrekkers een beetje betreuren, dan is het de opvallende afwezigheid van jonge collega's in het hele kader. "We zouden heel graag zien dat de jonge collega's mee in de bres springen om de uitdagingen voor de toekomst te helpen verwezenlijken", besluit Lenaerts.