...

Het Grondwettelijk Hof sprak vandaag een arrest uit over het beroep van de Bvas en een aantal andere beroepsverenigingen tegen de wet van 23 mei 2013 - de 'Wet tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren' (*).De wet regelt welke artsen de esthetische heelkunde en de niet-heelkundige esthetische geneeskunde kunnen bedrijven. Bvas tekende beroep aan tegen het creëren van deze nieuwe titels, waardoor huisarten en specialisten van bepaalde handelingen uitgesloten zouden worden.Het Grondwettelijk Hof ziet geen graten in de bezwaren die de verschillende partijen hebben aangevoerd. Ze stelt wel duidelijk hoe een aantal bepalingen van de wet moeten worden geïnterpreteerd.Ze stelt het Hof dat de wet alleen van toepassing is als ze een ingreep betreft die geen enkel therapeutisch of reconstructief doel heeft. Als een esthetische ingreep meteen een functioneel ongemak moet wegnemen, of een therapeutisch of reconstructief doel beoogt, dan valt ze niet onder de toepassing van deze wet. (Dat de patiënt zich er beter bij voelt wanneer het lichaamsuiterlijk is veranderd, geldt hier evenwel niet als 'therapeutisch'.)Het Hof verduidelijkt ook welke praktijkervaring artsen moeten hebben om na vijf jaar de niet-heelkundige esthetische geneeskunde te kunnen blijven uitoefenen. De artsen moeten de betrokken ingrepen frequent genoeg en op "voldoende wijze" hebben uitgevoerd om de veiligheid van de patiënt te verzekeren. Ze kunnen hun activiteiten blijven uitvoeren tot het "bevoegde orgaan" hun aanvraag heeft behandeld.