...

Benoît Dejemeppe was al plaatsvervangend voorzitter van de nationale raad van de Orde der Geneesheren. Hij neemt nu de plaats in van Denis Holsters die decennialang in de voorzittersstoel zat. Generaties artsen groeiden op met de minzame en discrete Holsters aan het hoofd van de Orde. Dat de voorzitter van de Orde een (ere) magistraat van Cassatie moet zijn, is vastgelegd in het KB nr. 79 uit 1967 dat de werking van het medische tuchtorgaan wettelijk regelt. De magistraat-voorzitter wordt geflankeerd door twee ondervoorzitters die artsen zijn. De Gentse professor Walter Michielsen is op dit moment de Nederlandstalige ondervoorzitter. In de media is het doorgaans Michielsen die het woord voert namens de Orde. De Brusselaar Benoît Dejemeppe verwierf landelijke bekendheid toen hij in de commissie Dutroux zwaar onder vuur kwam. Toenmalig justitieminister Marc Verwilghen eiste zijn ontslag, maar daar ging Dejemeppe niet op in. Minder bekend is dat Dejemeppe mee aan de basis lag van de hervorming van de provinciale geneeskundige commissies. Die wat schimmige en slecht functionerende instellingen krijgen nieuwe bevoegdheden in het tuchtrecht maar zijn daar amper voor uitgerust. In het verleden bleek dat de PGC's als controleorganismen niet adequaat reageerden wanneer zorgverstrekkers door schadelijke of ongeoorloofde praktijken patiënten in gevaar brachten. De federale overheid talmde vaak jarenlang met de herbenoeming van leden.