...

Het Overlegcomité van de gebruikers bestaat eigenlijk al sinds 2010, maar een wet van 10 april dit jaar vernieuwde de wettelijke basis volkomen en legde meteen ook vast wat dat Overlegcomité eigenlijk moet doen.Het Comité moet de elektronische uitwisseling van medisch gegevens bevorderen in het belang van de patiënt. Het moet erover waken dat de gegevens voortdurend geraadpleegd kunnen worden. Door een verbetering van de communicatie tussen de zorgverleners moet het de samenwerking promoten.Het Overlegcomité kan op eigen initiatief of op verzoek voorstellen formuleren aan het Beheerscomité van het eHealth-platform voor een aantal materies. Dat zijn de organisatie van toekomstige gegevensstromen en registers. Het samenstellen van 'intermediaire organen' voor die gegevensstromen en register, in uitvoering van de Privacywet. De definitie van 'therapeutische relatie', de procedures over de geïnformeerde toestemming van de patiënt, en het inzagerecht van de patiënt.Wanneer het Overlegcomité om advies gevraagd wordt, moet het dat binnen de drie maanden leveren. Het advies moet een tweederdemeerderheid hebben. Zoniet moeten het advies de overwegingen van de meerderheid en de minderheid vermelden.Het Overlegcomité is samengesteld uit elf leden die de zorgverleners en -instellingen vertegenwoordigen. Daar moeten minstens zeven artsen bij zijn. Daarnaast zijn er zeven leden van de verzekeringsinstellingen (concreet gaat het over zeven vertegenwoordigers van het Nationaal Intermutualistische College. Ten slotte zijn er vier vertegenwoordigers van de representatieve patiëntenorganisaties. Deze groep is stemgerechtigd.Daarnaast zijn er een aantal leden met raadgevend stem: zes leden die de deelstaten vertegenwoordigen en vier die de federale overheid representeren (waaronder iemand van het eHealth-platform, van het Riziv, en van de FOD Volksgezondheid).De vertegenwoordigers van de zorgverleners en -instellingen zijn mevr. Maryvonne Lombard en de heren Luc De Clercq, Tom Fiers, Stefaan Hanson, Philippe Jongen, Claude Michel, Stefaan Peeters, Charles Ronlez, André Vandenberghe, Bart Van den Bosch, Herwig Van Pottelberg.De federale overheid en haar instellingen worden vertegenwoordigd door Marc Bangels, Thibault Duvillier, Luc Nicolas en Frank Robben.Ook Dirk Dewolf van het Agentschap Zorg en Gezondheid is lid van het Overlegcomité.