...

• Mijn einddoel:Een gezondheidszorg en sociale zekerheid die o Duurzaam en betaalbaar blijven voor de overheid.o Die aangepast zijn aan onze maatschappij van nu én van de toekomst. Met andere woorden: die over voldoende kwaliteit beschikt om bijvoorbeeld het stijgend aantal ouderen en chronisch zieken op een goede manier op te vangen en te verzorgen.o Die toegankelijk zijn. Waardoor mensen op zeer eenvoudige manier toegang krijgen tot de sociale bescherming die nodig is. En waardoor het systeem betaalbaar blijft voor de mensen.• Hoe wil ik dit bereiken?- Door een zeer duidelijk kompas of richtingwijzers op te stellen. Duidelijke doelstellingen voor onze volksgezondheid en dus ook duidelijke doelstellingen voor onze gezondheidszorgen. o Door bijvoorbeeld de manier waarop onze zorgverstrekkers, ziekenhuizen, ziekenfondsen enz werken, aan te passen, zal uiteindelijk onze volksgezondheid verbeteren.Mijn aanpak: - We gaan : o Hervormen en vereenvoudigen o We besparen én we investeren in mensen. o Én we pakken verspilling aan. Via: o Overleg ? Met de deelstaten ? Met alle betrokken actoren - Sociale partners - Zorgverstrekkers - Ziekenhuizen, - Ziekenfondsen - Patiëntenplatformen - Industrie: geneesmiddelen en medische technologie - Administratieso Stapsgewijs ? Sereen en rustig overleg.o Stabiele meerjarenplanning vr gezondheidszorg vr 5 jaaro Open, positieve aanpak. Geen taboe's, zaken in vraag durven stellen. ? Inhoudelijk steun ik op het regeerakkoord ? Ik bouw verder op de goede punten van het verleden ? Over de zuilen heen. Iedereen mee in het bad. Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid op.o Europe : je prends aussi en compte nos partenaires européens : ? Je défendrai au niveau européen la protection sociale et ses acquis dans toutes leurs facettes ? Je me concerterai avec les entités fédérées sur la politique internationale de la Belgique au niveau de la protection sociale ? En même temps, je veillerai à prendre en compte la dimension internationale dans la politique nationale - Points d'attention spéciaux dans notre façon d'aborder les réformes : o Les plus faibles dans notre société o Respecter la vie privée du patient o Travailler Evidence based et dans le sens des meilleures pratiques au niveau international o Respecter la liberté de choix (pour le patient, au niveau diagnostic et thérapeutique) o Simplifier et de cette façon diminuer les charges administratives o Investir dans les innovations technologiques médicales où c'est possible.Un certain nombre de points en ce qui concerne la Sécurité Sociale.La durabilité : o Tous les acteurs doivent prendre leurs responsabilités. o Les "incitants" doivent être au bon endroit : qui reçoit une allocation sociale doit aussi être récompensé si il ou elle fournit des efforts pour se réinsérer sur le marché du travail. o La prévention de l'incapacité de travail est un point où les employeurs ont un rôle important à jouer. A ce sujet, je consulterai volontiers les partenaires sociaux; o Notre assise économique doit être renforcée de sorte que nous puissions supporter financièrement notre sécurité sociale. Exemples d'initiatives : ? Nous voulons arriver à une simplification et une diminution des charges sociales pour soutenir la création d'emplois. ? Prendre des mesures spécifiques pour renforcer les PME.La Sécurité Sociale doit être adaptée aux besoins de notre société aujourd'hui et demaino La philosophie d'incapacité de travail devient celle d'une capacité de travail. ? Je veux une approche positive. Je veux voir ce qu'une personne est encore capable de faire et pas ce qu'il ne sait plus faire. ? Une approche qui donne aux gens un sentiment de leur valeurAccessibilitéo la simplification administrative est un must. ? Actuellement, il faut être un spécialiste pour savoir ce à quoi on a droit. Ceci doit changer, être plus simple et plus rapide. ? L'octroi automatique des droits est une piste que je veux continuer d'explorer. ? Egalement, le principe Only-once - le citoyen doit communiquer une fois certaines de ses données - doit permettre de diminuer le seuil d'accessibilité.Le volet Soins de santéNos soins de santé doivent aussi être durables, adaptés et de qualité et être accessibles.Durabilité• Des soins de santé durables sont des soins que nos pouvoirs publics peuvent payer année après année, sans problèmes. Et où on peut travailler avec un budget stable. Ceci est seulement possible si nous fournissons des efforts. o Le vieillissement et le progrès technologique font que les soins de santé doivent être une priorité lorsque nous faisons des choix budgétaires. o Nous devons continuer d'investir dans les soins de santé. o En même temps, ce n'est pas financièrement tenable à long terme si les dépenses soins de santé peuvent augmenter beaucoup plus vite que ce que permet notre prospérité économique o Et même si je suis en tant que ministre la première à défendre les soins de santé, d'autres secteurs de la sécurité sociale et des pouvoirs publics ont des besoins. o Si on ne parvenait pas à garder sous contrôle les dépenses, maintenant, nous devrions à long terme facturer des coûts importants aux patients. Et cela je ne le veux pas.• Nous allons donc ici aussi: o Réformer et simplifier o Nous faisons des économies et nous investissons o Et nous nous attaquons aux gaspillages. Onze gezondheidszorg moet efficiënter en doeltreffender werken. Elke euro die we uitgeven, moet optimaal benut zijn.Maar ! We zullen de komende vier jaar nog altijd werken met een groeinorm - ik benadruk: een GROEInorm, geen BESPARINGSnorm - in de gezondheidzorg.• De groeinorm voor gezondheidszorg was tot nu toe 3% per jaar. We schroeven dit terug naar 1,5%. In cijfers heet dit dat we van 2015 tot en met 2018 NIET de 5 miljard extra uitgeven die voorzien waren met de groeinorm van 3%. We geven wel nog 2,188 miljard euro extra uit op 5 jaar.En precies omdat we hervormen, vereenvoudigen en verspillingen wegwerken, blijft er nog budget over om te investeren in medische innovatie. België staat ad top v medische innovatie. In belang vd patiënt en van de werkgelegenheid in de sector: moeten dit zo houden.Ik ga heel kort even in op een paar maatregelen:o De patiënt : maximaal gevrijwaard en zeker de zwaksten onder hen. In België genieten 1,8 miljoen mensen een voorkeurregeling. Van hen wordt in 2015 een bijdrage van 900.000 euro gevraagd. Dat is 50 cent per persoon!o Alle anderen leveren een grotere inspanning: ? de overheidsadministraties die beter zullen moeten samenwerken ? de geneesmiddelen- en medische industrie ? ook de zorgverstrekkers (indexsprong)o Remgeld: En ja, het remgeld verhoogt bij sommige specialisten, maar minimaal voor patiënten met een voorkeurregeling. En het daalt bij andere specialisten.o Geneesmiddelen: goedkoper! Patiënt krijgt in 2015 via goedkopere geneesmiddelen terug wat hij extra aan remgeld betaalt.o Eén van de grootste werven wordt de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. Het gaat over meer dan financiering alleen. We moeten het ziekenhuislandschap anders en beter indelen. ? Einddoel: de zorg wordt rond de patiënt georganiseerd, en daarbij zijn verschillende zorgfases naadloos op elkaar afgestemd ambulant, basisziekenhuis, gespecialiseerd ziekenhuis, revalidatie, thuiszorg, etc. ? We willen ziekenhuizen basiszorg die samenwerken met centra gespecialiseerd in zeer complexe ingrepen of waarvoor zeer gespecialiseerde apparatuur vereist is. ? De patiënt kan in deze gespecialiseerde centra rekenen op de beste zorg voor haar of zijn specifiek probleem. Uit een studie van het Kenniscentrum blijkt dat het overlevingspercentage veel hoger ligt voor zeldzame ingrepen in gespecialiseerde centra. ? Dit is wat telt: de patiënt in de eerste plaats.Aangepast - met kwaliteit• Onze gezondheidszorg moet ook zo goed mogelijk afgestemd zijn op onze maatschappij van nu en van de toekomst. Paar voorbeelden:- Stijgend aantal ouderen en chronisch zieken. o Iedereen kent tegenwoordig in zijn familie, buurt of gemeente 80- of 90-plussers of zelfs honderdjarigen. Er zijn steeds meer ouderen. o En daarmee stijgt ook het aantal mensen dat langdurig, vaak met meerdere ziekten tegelijkertijd geconfronteerd wordt. o We moeten onze gezondheidszorg aanpassen aan die factoren. o Hoe ? Oa. door een geïntegreerde visie op, en de organisatie van, de zorg voor aandoeningen die verbonden zijn aan vergrijzing en chronische ziekten verder uit te werken. Samen met de deelstaten. o In de Interministeriële Conferentie Gezondheid zijn al een aantal doelstellingen hierrond geformuleerd die de basis vormen hiervoor.- Digitalisering: o de gezondheidszorg moet de mogelijkheden van de digitalisering benutten. We bouwen voort op de roadmap 2013-2018. o Want hierdoor kunnen we : - vereenvoudigen en dus besparen - administratieve lasten verminderen voor het personeel, - onze gezondheidszorg eenvoudiger en toegankelijker maken via ehealth enz.- Geestelijke gezondheidszorg: één vd prioriteiten van dit beleid. Moet dringend aangepast worden aan de realiteit. Wat is nodig: o Visie ontwikkelen op organisatie van en taakverdeling binnen geestelijke gezondheidszorg. o De wet (4 april 2014) die de geestelijke gezondheidsberoepen regelt, moet uitgevoerd worden o Eerste lijn of ambulante zorgen versterken o Overgebruik psychofarmaca terugdringen o Overtal psychiatrische bedden terugdringen o Betere financiering en terugbetaling vd eerste lijnAndere zaken waaraan moet gewerkt worden zijn bijvoorbeeld:o De versterking van het handhavingsbeleid (vb de administratieve controle op de ziekenfondsen, de controle op de medische verstrekkingen)o De verdere responsabilisering van de ziekenfondsen. o Met de ziekenfondsen wil ik eveneens een meerjarentraject afspreken. o Ik weet dat binnen de sector veel ideeën bestaan over de verdere modernisering van de opdrachten van de ziekenfondsen, ook in het licht van de informatisering van een aantal administratieve processen. o Ik wil met hen een constructief debat aangaan over hoe we hun opdracht verder kunnen valoriseren. o Ook efficiëntie en transparantie in de werking zijn daarbij van belang. Ik zal dat debat voeren met de betrokken actoren. Maar het gaat bv. over het publiceren van de statuten en de jaarrekeningen, iets waar ik al in 2015 een initiatief zal rond nemen. Daarnaast zijn er ook nog: o De efficiëntere organisatie van de gezondheidsadministraties.o Het verder dynamiseren van het geneesmiddelenbeleid. Mon troisième grand axe en soins de santé est comme en sécurité sociale :AccessibilitéJe veux aussi réaliser des soins de santé accessibles :• Simplification des processus administratifs et médicaux. C'est mieux pour les patients et pour les prestataires de soins.• Une facture pour le patient claire et lisible• Des procédures claires o De sorte que chacun sait vite et facilement ce à quoi il a droit• Un dossier patient électronique pour chacun d'ici 2019 qui offre toutes les garanties de respect de la vie privée mais qui en même temps peut être consulté vite et facilement par le patient et les prestataires de soins. • Et surtout : des soins de santé qui restent payables, en premier lieu pour le patient. Dames en heren, Onze sociale bescherming, onze gezondheidszorg moet betaalbaar blijven voor de overheid en voor de patiënt en moet aangepast worden aan de maatschappij van morgen.Dat is mogelijk.Dat kan als we hervormen en vereenvoudigen Als we besparen maar ook blijven investeren En als we verspillingen wegwerken.En als we over onze maatregelen respectvol en stapsgewijs overleg plegen met alle betrokken actoren en met de deelstatenDames en heren,Dit zijn mijn krachtlijnen, mijn strategische keuzes voor de komende vijf jaren. De meer concrete invulling van dit plan en meer bepaald voor het overgangsjaar 2015 krijgt u binnenkort, begin december als ik mijn beleidsnota 2015 voorstel.Dank voor uw aandacht.