...

Woensdagnamiddag stelt minister Maggie De Block haar beleidsverklaring voor in de Kamercommissie. In de tekst, die al online beschikbaar is, staan maar vijf pagina's over de gezondheidszorg."Dit is de gelegenheid bij uitstek om de puntjes op de i's te zetten of om aan te tonen hoe sterk een minister haar dossier beheerst. De nota van De Block valt evenwel nogal mager uit. Komt dat doordat ze zich defensief opstelt, of door een gebrek aan belangstelling?" vraagt de oppositie zich af."Een beleidsverklaring geeft in principe een preciezere visie dan het regeerakkoord. Hier is net het omgekeerde van toepassing. Wat een teleurstelling, het lijkt wel een inderhaast opgestelde administratieve nota. Ik hoop dat het debat van een ander niveau zal zijn", oordeelt een ander lid van de Commissie. Wie weet, misschien pakt de minister wel uit met belangwekkende aankondigingen als antwoord op vragen van volksvertegenwoordigers.Want op het eerste gezicht is de beleidsverklaring niet veel soeps. Het beleid van Maggie De Block inzake gezondheidszorg is opgebouwd rond dezelfde drie pijlers die ze ook voor de sociale zekerheid voor ogen heeft: de duurzaamheid en de toegankelijkheid van het systeem en de aanpassing ervan aan de huidige behoeften.MeerjarenplanIn deze economisch moeilijke tijden, zo herinnert Maggie De Block eraan, zal de gezondheidszorg moeten bijdragen aan de budgettaire inspanningen, zoals dat ook het geval was met de voorgaande regeringen en ministers, om in 2018 een evenwicht te bereiken tussen inkomsten en uitgaven.De minister wil een stabiel, duidelijk en voorspelbaar budgettair meerjarenplan instellen. Tegelijk benadrukt ze dat iedereen zijn steentje moet bijdragen. Het nieuwe groeipad impliceert bezuinigingen en daarom wordt een groeinorm van 1,5% bovenop de inflatie vooropgesteld. Rekening houdend met de prijsdalingen voor geneesmiddelen en implantaten als gevolg van haar andere maatregelen, gaat De Block ervan uit dat de impact van haar beleid onmiskenbaar positief zal zijn voor de patiënt.De minister van Volksgezondheid roept alle partners in de sector - ook de industrie en de patiëntenverenigingen - op om haar beleid van nabij mee te ontwikkelen. Maar gezien de grote bezuinigingen die de regering zal doorvoeren, rekent De Block vooral op de zorgverstrekkers en op de ziekenfondsen die "in het kader van het overlegmodel een grote vrijheid hebben" en die dus "de verantwoordelijkheid hebben om de uitgaven in onze gezondheidszorg zo doelgericht mogelijk in te zetten".'Ambitieus programma'Maggie De Block wil ervoor zorgen dat ons zorgsysteem optimaal inspeelt op de uitdagingen van de toekomst: de vergrijzing, de toename van chronische ziekten, de toegang tot de beste geneesmiddelen en de laatste innovaties, een eHealth-strategie die de zorgkwaliteit ten goede komt, een aangepast zorgaanbod met voldoende, gemotiveerde zorgverstrekkers en coherent overleg tussen de verschillende zorgniveaus,...Administratieve vereenvoudiging en informatisering krijgen een centrale plaats in het beleid van minister De Block. Tegen 2019 moeten alle patiënten over een elektronisch medisch dossier beschikken, zegt ze.Over de thema's waar de sector vooral naar uitkijkt, zal de minister vreemd genoeg met geen woord reppen. Denk maar aan de manier waarop haar beleid de kostenstructuur van de ziekenfondsen transparanter zal maken, aan het lot van de Franstalige geneeskundestudenten die geen Riziv-nummer dreigen te krijgen, aan de hervorming van de numerus clausus of aan de contingentering van de specialisten. Toch bestempelt De Block 2015 als een overgangsjaar voor de gezondheidszorg, waarin de noodzakelijke budgettaire maatregelen zullen worden getroffen, maar waarin ook een aantal belangrijke hervormingstrajecten worden opgestart.