...

Voluit heet het "Advies over het verlagen van administratieve lasten die voortvloeien uit de regelgeving en het optreden van de overheid." Het is de intersectorale kamer van de Vlaamse Raad die het advies op eigen initiatief aflevert. In de Raad zetelen vertegenwoordigers van werkgevers (VOKA, Unizo, Verso, Boerenbond), werknemersvakbonden, zorgvoorzieningen zoals AADM, FVB, Zorgnet-Icuro, de ziekenfondsen, zorgkassen en het Vlaams Patiëntenplatform. Het advies richt zich in het bijzonder tot minister Hilde Crevits (CD&V) als verantwoordelijke voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.De administratieve overlast moet zeker in tijden van personeelstekorten bestreden worden. De tijd die een zorgverstrekker aan papieren tijgers besteedt, kan hij/zij immers niet gebruiken voor zorg en ondersteuning. De Vlaamse Raad WVG adviseert om de administratieve lasten voortkomend uit regelgeving systematisch door te lichten. Waar nodig wordt bijgestuurd of geschrapt via een 'cyclisch leerproces'. Planning, afweging, evaluatie en bijsturing zorgen ervoor dat administratieve lastenverlaging een continue opdracht is. Het advies vindt ook dat er een cultuuromslag nodig is van instrumentele naar functionele registratie. Deze moet zo ingericht zijn dat ze een zinvolle bijdrage levert aan goede zorg.Onder andere is er een uitbreiding en daadwerkelijke toepassing nodig van het "only once-principe". De overheid moet ondersteuning bieden inzake dataverzameling en -uitwisseling via digitalisering en automatisering. Voorts moeten initiatiefnemers en professionals betrokken worden bij informatieverplichtingen zodat ze mee ontworpen worden op basis van hun ervaringen en inzichten. De overheid dient ook voldoende snel en regelmatig terug te koppelen naar wie gegevens aanlevert.