...

De belangrijkste kernwaarden van de Bvas formuleert voorzitter Marc Moens in het voorwoord van het memorandum Prioriteiten voor de toekomst dat het syndicaat opstelde in aanloop naar de parlementsverkiezingen.Wat daarin opvalt is dat de artsenvakbond stevig vasthoudt aan de prestatiebetaling en de therapeutische vrijheid van de arts. Ook contingentering, de centrale rol van de huisarts en het medebeheer van artsen in ziekenhuizen zijn essentiële punten.Als eerste item in dit 17 pagina's tellende memorandum breekt de Bvas een lans voor de prestatiebetaling. Dat vormt de beste garantie op hoogstaande kwaliteit, zo luidt het. Forfaitaire 'honoraria' vormen hoogstens een aanvulling. Ze zijn nu al goed voor bijna een kwart van het huisartseninkomen en dat volstaat. Het syndicaat verwijst naar de Artsenkrantpeiling Wie bent u, dokter? uit december 2018: van de artsen oordeelt 83% dat de prestatiebetaling moet blijven.Via onderhandelingen in de Nationale Commissie dringt zich wel een herwaardering op van de honoraria. Sommige erelonen zijn immers veel te laag terwijl het niveau ervan moet afgestemd zijn op de dagelijkse realiteit van de verstrekkingen. Het syndicaat van dokter Moens vraagt ook dat op alle honoraria de spilindex wordt toegepast zodat ze gelijke tred houden met de stijging van de levensduurte.De Bvas is uiteraard voorstander van kwaliteitsvolle zorg. Dat artsen verplicht een portfolio zouden moeten bijhouden is echter slechts aanvaardbaar als dit niet tot bijkomende administratie leidt. De keuze voor accreditering door het Riziv moet vrijwillig blijven. Het syndicaat van dokter Moens houdt ook vast aan een taaltest - en een examen over de kennis van het Belgische gezondheidszorgsysteem - voor artsen uit de Europese Unie die zich in ons land willen vestigen. Kennis van de taal van de patiënt is een basisvoorwaarde voor kwaliteitsvolle zorg, zo luidt het.Een transparante financiering van de opleiding dringt zich op. De Bvas wil het budget hiervoor - samengesteld uit honoraria voor operatieve assistentie, budget voor niet-universitaire stagemeesters en het deel opleiding in het Budget Financiële Middelen van de UZ's - mee beheren. Meer geld is nodig.Als nationaal syndicaat voor huisartsen en specialisten houdt de Bvas vast aan de contingentering. Het Vlaamse ingangsexamen moet behouden blijven. De federale regering dient het overtal aan Franstalige geneeskundestudenten in te dammen. Dat de helft daarvan na zes jaar opleiding geen Riziv-nummer bekomt, is onaanvaardbaar. Daarom vraagt de Bvas hernieuwde aandacht voor haar voorstel om voor deze cohorte een eenmalige numerus fixus te voorzien na de bachelorjaren. Daarbij horen ook passerelles naar een wetenschappelijke studie richting buiten de geneeskunde.Vanaf 2019-2020 dient de Franstalige gemeenschap de federale quota te respecteren. Dat kan via een ingangsexamen gebeuren in combinatie met een numerus fixus. Een voortdurende verfijning van de noden inzake medisch aanbod is noodzakelijk.Het sui generis statuut van artsen in opleiding moet omgevormd worden tot een volwaardig, aan de 21ste eeuw aangepast statuut. Daarvoor zijn ook budgetten nodig. Daarnaast wil de Bvas voor het sociaal statuut van gepensioneerde en geconventioneerde artsen die hun beroep blijven uitoefenen een gunstige fiscale regeling met 16,5% belasting. Het beleid moet meer oog hebben voor een betere work-life balance van artsen. Dat impliceert onder meer de afbouw van de buitensporige administratieve belasting.Voorts vraagt de BVAS dat eHealth-toepassingen en het eHealth-platform feilloos werken en ten dienste zouden staan van de artsen en hun patiënten. En dus niet ten dienste van de ziekenfondsen en de bureaucratie.Politieke partijen moeten oog hebben voor de centrale rol en het leiderschap van de huisartsen, in het bijzonder wat chronisch zieke patiënten betreft. "Wij pleiten ervoor dat de huisarts aan het roer staat van het multidisciplinair netwerk voor chronische zieken", zo stelt het syndicaat van dokter Moens dat voorts ook een huisartsvriendelijk parkeerbeleid, 'een gelijk speelveld' voor alle huisartsen en 'nultolerantie' tegen agressie eist.Verder hebben huisartsen het recht vrij te kiezen hoe ze de permanentie organiseren: in een wachtpost of in een door de huisartsenkring georganiseerde wachtdienst. Een van bovenaf opgelegd uniek model is uit den boze.Tot slot wil de Bvas blijvende garanties over het medebeheer en de strategisch-operationele betrokkenheid van artsen in het ziekenhuisbestuur en de netwerken. Een transparantie financiering voor de laagvariabele zorg en een genuanceerd beleid voor de ereloonsupplementen zijn evenzoveel eisen van het syndicaat.