...

Aan deze studie hebben meer dan 64 onderzoekscentra uit de hele wereld deelgenomen. De fase III-studie is uitgevoerd bij 436 patiënten met een inoperabel gevorderd melanoom, die willekeurig in twee groepen waren verdeeld: de ene groep kreeg T-VEC (rechtstreekse injectie in de tumorsite) en de andere een controle-immunotherapie. Van de patiënten die met T-VEC waren behandeld, vertoonde meer dan 16% een respons die meer dan zes maanden aanhield (bij sommigen duurde de remissie zelfs meer dan drie jaar), tegenover 2,1% in de controlegroep. Bovendien bedroeg de overleving van de 163 patiënten met een minder gevorderd melanoom (stadium 3 en beginnend stadium 4) die met T-VEC werden behandeld gemiddeld 41 maanden, tegenover 21,5 maanden bij de 66 patiënten met een vergelijkbaar stadium in de controlegroep. De respons was ook uitgesprokener bij de patiënten die voordien nog geen enkele behandeling hadden gekregen. Die overtuigende resultaten tonen aan dat deze virotherapie mogelijk aangewend kan worden als eerstelijnsbehandeling tegen gemetastaseerde melanomen.