...

Artsenkrant besteedde eerder al aandacht aan de hele reeks tussenstappen van dit onderzoek, waaraan zo'n 700 artsen hebben deelgenomen (zie AK 2317). Die bevraging toonde aan dat maar liefst 82% van de artsen vindt dat er actie moet worden ondernomen om de attestenlast terug te dringen. Meer dan negen op de tien menen meent dat dit schade toebrengt aan de arts-patiëntrelatie, en 84% ziet ethische problemen opduiken.PrioriteitOp nummer één prijken hier de zogeheten paraplu-attesten zoals medische attesten voor het terugbetalen van een reis, het toedienen van medicatie in de kinderkribbe, en zo meer. Dit type attesten zit sinds enkele jaren in de lift. De KBS vraagt dat een neutrale instantie deze attesten grondig evalueert en op basis daarvan het aantal reduceert. Een oplossing waarin de meerderheid van artsen zich kan vinden (91%).Tweede bron van attesten-overlast zijn de sociale attesten. Artsen klagen hier het nut aan van bepaalde uitgebreide formulieren. Naast de werklast zit het hen ook hoog dat ze weinig respons krijgen van de controle-artsen en dat ook heel wat patiënten met onterechte vragen aankloppen. Bij dergelijk negatief advies bevindt de huisarts zich ook in een moeilijke situatie tegenover zijn ontgoochelde patiënt.De KBS schuift hier verschillende oplossingen naar voren: een preselectie door een paramedicus valt in de smaak van 74% van de artsen, maar vooral de vereenvoudiging (87%) en betere informatisering (75%) van deze attesten draagt hun goedkeuring weg. Hoofdstuk IVUit de vier voorgestelde oplossingen scoort de vereenvoudiging van de reglementering veruit het best bij de artsen (65%). Voor de aanpak van dit type attesten werd recent een nieuw initiatief gelanceerd door het Nationaal Intermutualistisch College in samenwerking met het Riziv. Dit project beoogt de elektronische uitwisseling tussen zorgverstrekkers en verzekeringsinstellingen van gegevens over de akkoorden van de adviserende artsen voor geneesmiddelen van hoofdstuk IV. De KBS stelt ook voor om het toepassingsdomein van deze attesten zoveel mogelijk te beperken. Een inspirerend voorbeeld kan de SAFE-toepassing zijn, waarbij de registratie automatisch leidt tot een akkoord.De schoolattesten ten slotte willen de artsen aanpakken door de ouders de afwezigheid van maximaal 48 uur te laten verantwoorden, mét een jaarquotum. Deze beperking in de tijd blijkt belangrijk voor heel wat huisartsen: 81% van de respondenten verzet zich tegen de mogelijkheid voor ouders om afwezigheden voor onbeperkte duur te rechtvaardigen.Dit rapport is voor de KBS geen eindstadium maar een tussenstap. In de slipstream hiervan moet een gerichte dialoog op gang komen tussen alle betrokkenen. Tot slot merkt het rapport een verband op tussen de vraag naar attesten en de economische crisis. Steeds meer mensen leven in precaire omstandigheden en precies die groep moet zijn sociale rechten zoveel mogelijk veilig stellen. Met medische attesten.